Новини от област Стара Загора и България

АПИ отвори офертите за ремонтни проекти на 100 км третокласни пътища в Старозагорско

674 23/12/2022 10:00 Строителство Пътища
АПИ отвори офертите за ремонтни проекти на 100 км третокласни пътища в Старозагорско
Divident.€U Divident.€U

Отворени са ценовите оферти за проектиране при ремонта на близо 100 км третокласни пътища в област Стара Загора.

В първата обществена поръчка е изработването на технически проекти за основен ремонт на отсечките Раднево - Гълъбово и Дъбово - Борущица и на пътя през с. Маца. Тя е в четири обособени позиции.

Първата обособена позиция е за проектирането на основния ремонт на 23,5 км от път ІIІ-609 Дъбово - Яворовец – Борущица /от км 0 до км 23+500/. Отворени са 9 ценови предложения. Те са на:

· Обединение „ПЪТЕКСПЕРТ СТАРА ЗАГОРА“, с участници: „ПЪТКОНСУЛТ 2004“ ООД и „ТСМ ЕКСПЕРТ“ ЕООД - 258 000 лв. без ДДС;

· „ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД - 408 900 лв. без ДДС;

· Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей” ДЗЗД, в което участват: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД - 352 320 лв. без ДДС;

· „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД - 277 302 лв. без ДДС;

· „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД - 282 000 лв. без ДДС;

· ДЗЗД „ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА“, в което са: „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД и „ДеНиДи“ ЕООД - 410 160 лв. без ДДС;

· „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД - 360 960 лв. без ДДС;

· „ВИА-ПЛАН“ ЕООД - 319 200 лв. без ДДС;

· „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД - 399 600 лв. без ДДС.

Участъкът, предвиден за рехабилитация, преминава през селата Яворовец и Борущица. Трасето е в недобро състояние, с намален габарит и недостатъчна носимоспособност на настилката, с множество дупки и с лошо отводняване. Състоянието му допълнително се влошава от превозващите дървен материал тежкотоварни камиони в района, поради което е ограничено движението на товарни автомобили над 7 тона в чертите на с. Борущица. В отсечката има две големи съоръжения, които също ще бъдат ремонтирани – надлез над път I-6 Казанлък - Сливен и мост над р. Дъбовска преди с. Яворовец.

Във втората обособена позиция е изработването на технически проект за ремонта на 3,6 км от път III-609 Борущица – Кръстец /от км 23+500 до км 27+100/. Участъкът преминава през ж. п. линия, където трасето е нарушено. Съоръжението за преход през ж. п. линията не е изградено, поради което движението на автомобилите е пренасочено през водосток под ж. п. линията. Отворени са 3 ценови оферти. Те са на:

· „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД - 43 200 лв. без ДДС;

· „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД - 47 520 лв. без ДДС;

· „ВИА-ПЛАН“ ЕООД - 55 200 лв. без ДДС.

Третата обособена позиция е за проектирането на рехабилитацията на 5,3 км от път III-536 Меден кладенец – Скалица – Овчи кладенец – Маца – Полски градец в участъка през с. Маца /от км 41+227 до км 46+527/. Отсечката е с разрушена настилка, с множество дупки и пропадания, с компрометирана отводнителната система. Отворени са 3 ценови предложения. Те са на:

· „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД - 61 896 лв. без ДДС;

· „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД - 64 656 лв. без ДДС;

· „ВИА-ПЛАН“ ЕООД - 72 600 лв. без ДДС.

В четвъртата обособена позиция е изготвянето на технически проект за основния ремонт на 27,4 км от път III-554 Раднево – Гълъбово /от км 20+100 до км 47+500/. Пътят е построен през 1976 г. и от тогава не е основно ремонтиран. Третокласното трасе е основна пътна връзка на населените места в общините Раднево и Гълъбово. По него ежедневно преминават тежкотоварни автомобили и автобуси, превозващи работещите в ТЕЦ „Марица - Изток“, ТЕЦ „Гълъбово“, Брикетна фабрика „Гълъбово“, рудник „Трояново-3“.

Отворени са 9 ценови оферти. Те са на:

· „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД - 345 240 лв. без ДДС;

· „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД - 542 520 лв. без ДДС;

· Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД, с участници: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД - 534 300 лв. без ДДС;

· „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД - 328 800 лв. без ДДС;

· „РУТЕКС“ ООД - 531 558 лв. без ДДС;

· ДЗЗД „ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА“, в което са: „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД и „ДеНиДи“ ЕООД - 515 040 лв. без ДДС;

· „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД - 469 800 лв. без ДДС;

· „ВИА-ПЛАН“ ЕООД - 360 600 лв. без ДДС;

· „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД - 520 800 лв. без ДДС.

Отсечката преминава през градовете Раднево и Гълъбово и селата Любеново и Бели бряг. Необходимо e да се направи обстойно обследване на 6 големи съоръжения: мост над дере при 26-ти км, мост над р. Овчарица при 37-ми км, два ж. п. надлеза при 39-ти км, мост над р. Съзлия при 42-ри км и надлез при 42-ри км.

Във втората обществена поръчка е проектирането при ремонта на други три третокласни отсечки в областта. Това път III-503 Средец – Опан – Симеоновград, път III-559 Полски градец – Светлина – Тополовград – Устрем и път III-5031 Опан – Венец – Разделна – Гълъбово. Тръжната процедура е в три обособени позиции.

10 са отворените ценови оферти в първата позиция, която е за проектирането на основния ремонт на 15 км от третокласния път III-503 Средец – Опан – Симеоновград. Трасето е основна пътна връзка на населените места от община Симеоновград с област Стара Загора. Отсечката, която ще се ремонтира, започва при кръстовището с път I-5 Стара Загора – Димитровград, преминава през с. Средец, с. Опан и с. Бяло Поле, и завършва при 15-ти км преди разклона за с. Столетово.

Отворените ценови предложения са на:

· „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД - 153 000 лв. без ДДС;

· „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД - 186 000 лв. без ДДС;

· „ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД - 179 100 лв. без ДДС;

· „ВИА-ПЛАН“ ЕООД - 189 720 лв. без ДДС;

· Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД, в което са: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД - 168 720 лв. без ДДС;

· „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД - 174 000 лв. без ДДС;

· „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД - 194 100 лв. без ДДС;

· „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД - 162 000 лв. без ДДС;

· „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД - 174 000 лв. без ДДС;

· „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД - 177 600 лв. без ДДС.

Във втората позиция е изработването на технически проект за основния ремонт на 4,5 км от път III-559 Полски градец - Светлина - Тополовград - Устрем. Участъкът започва от кръстовището с път II-55 Велико Търново - Свиленград и завършва при границата с област Хасково.

Ценовите предложения са 5 оферти и са на:

· „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД - 47 160 лв. без ДДС;

· „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД - 64 800 лв. без ДДС;

· „ВИА-ПЛАН“ ЕООД - 61 200 лв. без ДДС;

· „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД - 63 000 лв. без ДДС;

· „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД - 60 300 лв. без ДДС.

6 са ценовите оферти в третата обособена позиция за проектирането на основния ремонт на 18,3 км от третокласния път III-5031 Опан - Венец - Разделна - Гълъбово /от км 0 до км 18+300/. Трасето е основна пътна връзка за населените места в община Гълъбово и алтернатива на третокласния път между Опан и Симеоновград. Участъкът започва от с. Опан, преминава през с. Венец и с. Разделна, и завършва в гр. Гълъбово.

Отворените ценови оферти са на:

· Обединение „ПЪТЕКСПЕРТ СТАРА ЗАГОРА“, в което са: „ПЪТКОНСУЛТ 2004“ ООД и „ТСМ ЕКСПЕРТ“ ЕООД - 183 600 лв. без ДДС;

· „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД - 219 600 лв. без ДДС;

· „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД - 219 816 лв. без ДДС;

· „ВИА-ПЛАН“ ЕООД - 222 240 лв. без ДДС;

· „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД - 216 000 лв. без ДДС;

· „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД - 194 400 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение за всяка от обособените позиции в двете обществени поръчки е 60 календарни дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът за изпълнението им.

Коментари към новината

Още новини от Строителство