Новини от област Стара Загора и България

Инвестиции

Старозагорското ВиК представи мащабна инвестиционна програма на заседание на КЕВР

Старозагорското ВиК представи мащабна инвестиционна програма на заседание на КЕВР
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

40,8 млн. лева ще инвестира дружеството за предстоящия петгодишен период

До 2026 г. ще бъдат подменени 190 км. водопроводи и разпределителна мрежа, със средства по оперативна програма ще бъдат изградени помпени и пречиствателни станции, предвижда бизнес планът на ВиК - Стара Загора.

Заложените приоритети в новия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора за предстоящия 5-годишен регулаторен период бяха представени на открито заседание и обществено обсъждане в КЕВР.

ВиК дружеството е едно от големите дружества в страната, покриващо територия с голям брой населени места. В съответствие с изискванията на закона до средата на 2021 г. операторът депозира заявленията си за бизнес план и цени. Впоследствие в резултат на направените от КЕВР препоръки в тях са извършени редица корекции. Първоначалните и финалните коригирани заявления, включително и електронните модели на бизнес плановете, представящи подробна информация за параметрите на бизнес плановете и ценовите заявления, са публикувани своевременно на интернет страницата на Комисията.

На общественото обсъждане представителите на браншовите синдикати на КНСБ и на КТ „Подкрепа“ изразиха пълното си съгласие с параметрите на новия бизнес план. Според тях той си поставя амбициозни цели, които да доведат до подобряване качеството на услугите.

Общият размер на инвестиционната програма за периода е 40,8 млн лв., от които 33,3 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените инвестиции са значително по-големи от заложените инвестиции по договора с Асоциация по ВиК – Стара Загора в размер на 9 млн. лв.

През новия регулаторен период 2022 - 2026 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора ще реализира мащабни инвестиции по Оперативна програма „Околна среда“ в общините Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево. По различни проекти ще бъдат реконструирани довеждащи водопроводи и вътрешни водопроводни мрежи, което ще подобри услугата за доставяне на вода в отделни райони на областта.

Целта на инвестициите е постигане на още по-високи нива на качество на ВиК услугите и по-висока степен на удовлетвореност на потребителите.

Цена на услугата В бизнес планът на дружеството се предлага комплексната цена на услугите за 2022 г. да се увеличи с 1,136 лв./м³ с ДДС, спрямо действаща цена към момента. След извършена корекция от КЕВР комплексната цена /снабдяване с вода, отвеждане и пречистване/ за 2022 г. е в размер на 4,124 лв./м3. За постигане на планираните дейности и инвестиции с цел подобряване на качеството на ВиК услугите през периода 2022 - 2026 г., дружеството трябва да да акумулира съответните приходи, които да гарантират, че заложените цели ще бъдат постигнати.

Една от основните причини за повишението цените на ВиК услугите са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги, сред които са драстично увеличени разходите за доставка на електроенергия от свободен пазар спрямо базовата 2020 г.

Друг фактор е заложения ежегоден ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора с 15%, което е в изпълнение на подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Бизнес планът на дружеството, с всички заложени в него параметри, е съгласуван от общото събрание на Асоциация по ВиК – Стара Загора.

Европейски средства С европейски средства през 2021 г. в гр. Чирпан е изградена нова Канализационна помпена станция /КПС/, с което се решават дългогодишни проблеми с отвеждане на отпадъчните води. Важен дял за увеличения размер на инвестициите в областта има програмата за реализиране на ВиК проекти на Българския ВиК Холдинг. До 2026 г. по нея предстои изграждането на Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ в гр. Гълъбово.

Освен изграждането на ключови материални активи през периода на бизнес плана „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора ще вложи собствени средства за подобряване ефективността на важни оперативни процеси. За тази цел се предвижда да бъдат надградени съществуващите системи, както и да се внедрят нови софтуерни решения, подпомагащи цялостната дейност по управление и експлоатация на системите.

Приоритети Сред важните приоритети в бизнес плана на дружеството за новия период до 2026 г. е запазване на постигнатото добро качество на питейната вода, която отговаря на всички нормативни изисквания. С цел подобряване качеството в отделни населени места /в общ. Стара Загора и общ. Гурково/ през следващите няколко години предстои да се изградят инсталации за обеззаразяване на питейна вода.

По отношение на енергийната ефективност „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора предприема мерки през следващите години да намали изразходваната електрическа енергия за доставяне на вода. Приоритетно значение за дружеството има осигуряването на производство на електроенергия за собствени нужди. В началото на 2021 г. на ПСОВ-Стара Загора беше въведена в експлоатация ФЕЦ с мощност 500 kWp, което позволява с произведената ел. енергия да се покрива консумацията на пречиствателната станция. В експлоатация са и съвременни инсталации за производство на електроенергия от собствени източници в две от пречиствателните станции – Стара Загора и Казанлък, с което се намаляват разходите за закупуване на електроенергия на свободния пазар.

Инсталациите са оборудвани с метан-танкове и посредством когенератори произвеждат необходимата електроенергия за технологични нужди. С цел да бъдат намалени общите загуби на вода и да се осигури надеждно и устойчиво водоснабдяване на потребителите ВиК операторът планира до 2026 г. да подмени 190 км. довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа, като около 49% от общите инвестиции ще бъдат директно вложени в улични водопроводи.

Разчетите сочат, че по този начин нивото на загуби ще бъде сведено до 49 %, което е сред добрите показатели за операторите в цялата страна. Заложени са и инвестиции за управление на налягането и зониране на водопроводната мрежа, което от своя страна ще доведе до значително подобрение на снабдяването с вода в някои населени места, където от години съществуват проблеми.

Проблемен въпрос за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора остава постигането на необходимото качество на отпадъчните води. За неговото решаване се предвижда през новия регулаторен период 2022-2026 г. да бъдат въведени в експлоатация изградените нови пречиствателни станции в Чирпан и Гълъбово. По този начин тази услуга ще се предлага вече във всички населени места, където има отвеждане на отпадъчни води.

Коментари към новината

Още новини от Строителство