Новини от област Стара Загора и България

Административният съд в Стара Загора променя работата си заради извънредното положение

Административният съд в Стара Загора променя работата си заради извънредното положение
Divident.€U Divident.€U

З А П О В Е Д

№ РД - 40

Стара Загора, 16 март 2020 г.

На основание чл.93, ал.1 от Закона за съдебната власт и изпълнение на решение по протокол №9 от извънредно заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 15.03.2020 г. по повод обявеното от Народното събрание на Република България на 13.03.2020 г. извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) в периода от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г.,
НАРЕЖДАМ:
1. Да се преустанови разглеждането на всички видове административни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:
- Делата по чл.60 и чл.166 от Административнопроцесуалния кодекс;
- Делата по чл.75 и чл.157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
- Делата по чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;.
- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск.
2. Всички останали дела, извън посочените по т.т.1 да се отсрочат за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година. В случай на продължаване периода на извънредното положение след 13.04.2020 г., насрочването и разглеждането на делата ще се съобрази с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.
3. Не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по т.1, 2 и 3.
4. Подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата или по електронен път.
5. Справките по дела се извършват САМО по телефоните, обявени на сайтовете на съдилищата или по електронен път на обявените от тях електронни адреси.
6. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа в съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.1.
7. УТВЪРЖДАВА график на дежурствата на магистратите и съдебните служители за периода 13.03. – 13.04. 2020 год.

7.ЗАБРАНЯВА СЕ достъпът на магистрати и съдебни служители в съдебната сграда, с изключение на ангажираните по дежурства съобразно изготвения и утвърден график за работа.
8. УКАЗВА на съдиите, че следва да работят дистанционно по обявените за решаване дела. Изготвените съдебни актове се предават и резултатите по тях се вписват в срочните книги след отпадане на извънредното положение.
9. УКАЗВА всички административни услуги във връзка с образуване и разглеждане на дела по т.1 да се извършва на принципа на „едно гише“- регистратура, при спазване на правилата за лична хигиена и използване на предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.
10. УКАЗВА в случай на провеждане на открити съдебни заседания на дела по т.1, същите да се провеждат само в зала №2, при спазване на необходимите предпазни мерки.
11. Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т. 1 за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително. Призоваването и съобщаването за делата по т. 1 да се извършва по телефон или по електронен път.

Заповедта да се доведе до знанието на съдиите и съдебните служители в Административен съд – Стара Загора, както и да се публикува на интернет страницата на съда от служителя „Връзки с обществеността“ и се постави на видно място на входа на сградата.
Копие от заповедта да се изпрати на Началника на ОЗ“Охрана“-Стара Загора за сведение и изпълнение на заповедта по т. 6, чрез служителите на ОЗ“Охрана“ с работно място – Административен съд – Стара Загора, бул. „Руски“ № 44.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на съдебния администратор.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС–СТАРА ЗАГОРА:
/Б. Табакова/

Телефони за справка:
042 / 65 10 80 – Служба „Съдебно деловодство“
042/65 10 40

Документите се подават САМО по пощата или на посочените е-mail:
delovodstvo@adms-sz.com
info@adms-sz.com

Любомира Янчева, Връзки с обществеността
0888599077

Коментари към новината

Още новини от Общество