Новини от област Стара Загора и България

Българският фермерски съюз излезе с предложение за подкрепа на местното производство

8377 06/07/2022 16:08 Агро Земеделие
Българският фермерски съюз излезе с предложение за подкрепа на местното производство
Divident.€U Divident.€U

Българският фермерски съюз (БФС) подкрепя Министерството на земеделието в прилагане на пакет от краткосрочни мерки за подобряване на достъпа на произведени в България земеделски продукти от чувствителни сектори. БФС е уверен, че всички краткосрочни мерки не са достатъчни и няма да доведат до значимо подобряване на пазарните позиции на българските плодове и зеленчуци на българския пазар.

„Нашето становище е, че успоредно с краткосрочни мерки, следва да не се забравя работата на Министерството по отношение на стратегическите проблеми и подобряване на редицата други, които пречат на достъпа на български земеделски продукти за местния пазар.“, посочват от Съюза. „Считаме, че българските продукти от чувствителните сектори в земеделието имат редица проблеми, дължащи се на пазарната конюнктура и преди всичко от невъзможността за предлагането на пазара на големи количества еднородна продукция, която да е окрупнена, сортирана, пакетирана, окачествена и доставена на специализирани тържища или бази на купувачите. От друга страна е на лице и неразвит механизъм за директни продажби, система за местни продукти на местни пазари, както и географски и др. специализирани обозначения на продуктите.“, допълват още от БФС.

В резултат на всичко това, дори дадена верига да иска да продава големи количества български продукти, то тя няма от къде да ги намери в необходимите количества, качество и висока сигурност на доставките. Следва да се започне работа по редица стратегически мерки, като БФС изразява предварителна готовност да партнира на Министерството на земеделието и храните в реализирането на тази изключително тежка задача наречена истински, структурни и законови реформи.

Необходими действия:
1. Започване на работа по съвременен Закон за кооперирането
Идеята е той да регламентира по съвременен европейски начин формите, методите и подходите при сдружаването при производството, преработката и продажбата на земеделски продукти. Формулирането на законово определение за кооперативна сделка и въвеждането на редица данъчни формулировки и изключения, които са различни от тези прилагани в момента. Целта е да се постигне устойчив модел на окрупняване на продукцията от приоритетните сектори чрез методите на сдружаване и коопериране. Окрупняването и достъпът до пазара на тази продукция следва да бъдат гарантирани с различни социални, финансови и гаранционни инструменти, които Министерството следва да създаде.

2. Поземлена реформа
Създаване на устойчив модел на семейни стопанства, които да притежават достатъчно собствена земя в секторите плодове, зеленчуци, лозя, билки и др. Реформата трябва да доведе до създаване на средна класа от устойчиви семейни ферми. Реформата следва да осигури не просто комасация на земята, а да постигне модел на собственост от минимално количество земя от семейните ферми в чувствителните сектори, но и не само в тях.
3. Създаване на гаранционни фондове – природни бедствия и пазарни кризи

Сегашните методи на обезпечение на фермерите при настъпване на природни бедствия отдавна не съответстват на нуждите, нито на фермерите, нито на държавата. Гаранционният фонд следва да работи по съвсем различен начин от сегашния – да не се възвръщат разходи за загубена реколта, а да се осигурят средства стопанството да може да преодолее кризисния период и да засее и прибере нова реколта, включително с гарантиране на минимална социална доходност на фермера. Създаването на фонд за гарантиране на социален риск ще осигури достъп до пазара на продукти, които са неконкурентноспособни заради по-малък обем и др. Този инструмент следва да гарантира достъпа до пазара на кооперирана продукция чрез гарантиране на социален риск през договори на зелено.

4. Приемане на национални стандарти и насърчаване на използването на защитени географски указания и защитени наименования за произход като ефективно маркетингово средство и средство за качествен контрол на производството
Приемане и въвеждане на Национална система от доброволни стандарти, гарантираща качество (Традиционен продукт, Пресен продукт), произход (Местен продукт, Фермерски продукт, Планински продукт).
5. Развитие на съществуващите и създаване на опорни стратегически тържища
Категорични сме, че тържищата трябва да са не шест, а седем – по едно във всеки район за планиране и едно в София. В София и Пловдив има отговарящи по големина и локация тържища, които държавата следва да развива със средства и законодателство, а в останалите региони следва да се изберат локации, парцели и да се започне раб

Коментари към новината

Още новини от Агро