Новини от област Стара Загора и България

Недофинансирането на дейностите по чистотата в Стара Загора надхвърли 2 млн. лева

Недофинансирането на дейностите по чистотата в Стара Загора надхвърли 2 млн. лева
Сашка ПАНАЙОТОВА Сашка ПАНАЙОТОВА

За поредна година дейностите по чистотата в Община Стара Загора ще бъдат недофинансирани. Ако през 2020 г недостигът на средства е бил 1 млн. 350 хил. лв, то през настоящата 2021 г той е 1 млн. 770 хил. лв. Очаква се надофинансирането на тази дейност през следващата 2022 г да бъде в размер на 2 млн. 116 хил.лв.

Това отбелязаха общинските съветници в местния парламент преди приемането на план-сметките за необходимите средства по събирането, извозването и обезвреждането в депа и съоръжения на битовите отпадъци на територията на общината.
Такса битови отпадъци в община Стара Загора не е променяна от 2014 г. Представителите на местния парламент търсят нова, по-справедлива методика за определяне на таксите по чистотата, която да бъде прилагана в бъдеще.
Така, например общинският съветник от „Демократична България“ – Милко Чанков предлага заплащането да става спрямо броя на живущите в едно жилище, а не спрямо данъчната оценка на имота.
Очаква се през следващата 2022 година Община Стара Загора да генерира с 2 000 тона повече отпадъци.

Предвидените разходи за дейност чистота в Стара Загора през 2022 година са в размер на 16 млн. 244 хил.лв. Увеличението спрямо текущата 2021г. се дължи на очакваното увеличение на количествата депонирани отпадъци с 2000 т. в следствие предвиденото продължаване на дейностите почистване на нерегламентирани сметища през 2022 година. 100 000 лв. са предвидени по сключения двугодишен договор за почистване на сметища. Разходите за оператора по чистотата са увеличени с 1 000 000 лв. поради повишения обем на работа и единичните цени след проведената нова обществена поръчка.

Повишеният обем работа се дължи на преустановяване на част от дейностите по улично метене и миене, извършвани от звената към общинска администрация и повишаване обема от дейностите на почистващата фирма. Звено „ОКД“ приоритетно ще извършва дейностите по озеленяване, като така издръжката му няма да се финансира от приходите от такса за битови отпадъци.
Разходите за депониране в Регионалния център за управление на отпадъците са увеличени с около 20 % поради очакване на ръст на цените при провеждане на нова обществена поръчка. Предвидени са 200 000 лв. за дейности по биологична рекултивация на депото на Мандра баир. Очаква се да бъде обявена обществена поръчка в края на 2021 год. Финансирането трябва да се извърши от общинския бюджет, тъй като няма налични донорски програми.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество