Новини от област Стара Загора и България

Доц. Нели Грозева, зам.-ректор на Тракийския университет: Редовните кандидатстудентски изпити ще се провеждат онлайн

Доц. Нели Грозева
Доц. Нели Грозева, зам.-ректор на Тракийския университет: Редовните кандидатстудентски изпити ще се провеждат онлайн
Сашка ПАНАЙОТОВА Сашка ПАНАЙОТОВА

Доц. д.н. Нели Грозева е родена в гр. Чирпан. Средно образование завършва в СОУ „П.К. Яворов“, а висше – в Аграрния университет в Пловдив. Доктор на науките е по ботаника, докторант на БАН. В Тракийския университет, катедра „Биология и аквакултури“, секция „Ботаника“ работи от 23 години. От началото на 2020 година доц. Нели Грозева е зам.-ректор по учебната дейност на Тракийския университет.

Доц. Грозева, каква е равносметката от предварителните кандидатстудентски изпити, проведени от Тракийския университет?
- Броят на заявилите участие в предварителните кандидатстудентски изпити в университета за 2021 г. е 1172. В сравнение с предходната 2020 г., е регистрирано повишение от 49% в броя на участниците и почти двойно увеличение в броя на желанията им, тъй като имаха възможност да се явят два пъти на предварителен изпит по Биология, Обща езикова подготовка, География, Общотехническа подготовка, Математика и три пъти на тест по Биология, тъй като той е вход за 30 от специалностите в университета. Равносметката е – успешно проведени предварителни изпити с участието на много преподаватели, експерти, специалисти по информатика и математика от различните структурни звена на университета. Имаме екип, който поддържа базата информация за приетите документи, технически екип с участието на над 60 квестори от различни структурни звена, които се грижат за безпроблемното провеждане на онлайн изпитите. Екипът, който отговаря за изпитното съдържание, организира подготовката на изпитните тестове и оценяването, а специалистите, които поддържат базата данни имат отговорността за публикуване на оценките в сайта на университета. През месец юни ще разберем колко от явилите се кандидати ще използват оценката си като вход в университета.

- Успя ли да запълни Тракийският университет всички места за студенти през миналата година?
- През 2020 година Тракийският университет успя да запълни на 100% всички места държавна поръчка, което не беше се случвало през последните 6 години. Удвоихме и броя на чуждестранните студенти, обучаващи се на английски език в специалностите Медицина и Ветеринарна медицина.

- На кои предварителни изпити се явиха най-много кандидати?
- Ако направим сравнение с миналата година, най-много е увеличен броят на желаещите да се явят на изпита по Обща езикова култура. Те са почти три пъти повече, в сравнение с миналата година. Този изпит е вход за педагогическите специалности, както и за още 20 специалности в университета. Почти два пъти са се увеличили и желаещите да се явят на теста по Биология. Той е вход за 30 специалности. С 44% са се увеличили кандидатите за изпита по биология. Той е основно вход за специалностите Ветеринарна медицина и Медицина. С 14% повече са желаещите да се явят на изпит по химия, който е вход основно за специалност Медицина.
Най-много на брой кандидат-студенти се явиха на изпита по Биология на 17 април и на изпита по Химия на 3 април, поради което се наложи провеждането на тези изпити в три часови интервала в рамките на деня.
- Отрази ли се неспецифичната среда на обучение по време на пандемията върху резултатите на кандидатите?
- Нямаме сериозни промени в резултатите на кандидат-студентите на предварителните изпити през последните три години. Това показва, че въпреки извънредната ситуация онлайн обучението е дало необходимите познания на учениците, за да положат успешно изпитите, които са вход към университета. Знаете, че в 12 клас учениците основно се готвят за кандидатстване, а онлайн обучението им освобождава малко повече време за подготовка, тъй като не пътуват до училище, ограничени бяха и възможностите за социални контакти на живо и т.н..

- Бихте ли припомнили по кои специалности кандидат-студентите в Тракийския университет могат да кандидатстват само с оценките си от държавните зрелостни изпити?

- По всички специалности в Аграрния факултет /Екология и опазване на околната среда, Зооинженерство, Агрономство - полевъдство, Агрономство - етеричномаслени култури, Рибовъвъдство и аквакултура, Аграрно инженерство/, в Педагогическия факултет /Начална училищна педагогика с чужд език, Предучилищна и начална училищна педагогика, Социална педагогика, Специална педагогика, Педагогика на обучението по информационни технологии, Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн/, в Стопанския факултет /Бизнес икономика, Аграрна икономика и търговия, Регионална икономика и управление, Местни финанси, Информационни технологии в икономиката и управлението/, във Факултета по техника и технологии – гр. Ямбол /Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия, Автотранспортна и земеделска техника, Автоматика и компютърни системи, Електротехника, Топло и газоснабдяване, Индустриално инженерство, Технология на храните/. За първи път от тази година могат да кандидатстват с ДЗИ по български език и литература за част от специалностите в Медицинския факултет /Лекарски асистент, Медицинска рехабилитация и ерготерапия, Социални дейности, Медицинска сестра и Акушерка/, за специалностите във Филиала на Тракийски университет в Хасково /Медицинска сестра и Акушерка/ и за две от специалностите в Медицинския колеж /Медицински козметик и Медицински оптик/. Широко сме отворили университета, за да ползваме оценката от матурата по български език и литература. По този начин признаваме подготовката и оценяването в средното образование и заявяваме, че разчитаме на тази подготовка. За първи път от тази година признаваме зрелостен изпит по български език и литература, положен преди 2008 г.

- Как ще протече редовната кандидатстудентска кампания? Има ли нови изисквания, които кандидатите трябва да знаят?
- Редовните кандидатстудентски изпити също ще се провеждат онлайн. Приемът на документи, който започва от 1 юни и продължава до 25 юни за явяване и заявяване на желание ще бъде онлайн. В зависимост от ситуацията с пандемията ще приемаме и на място документи в ректората на Тракийски университет, във Филиала в Хасково и във Факултета по техника и технологии в Ямбол. Документи могат да бъдат подавани и в бюрата на НАПС и ЦКПИ в страната. Съгласно утвърдените правила за прием, до 15 юли на базата на проведените изпити, ние трябва да направим първо класиране.

- Колко чуждестранни студенти се обучават в Тракийския университет?
- Над 650 чуждестранни студенти се обучават при нас. Имаме почти двойно увеличение на приетите чуждестранни студенти през 2020 г., в сравнение с 2019 г.

- Кои са новите специалности в университета?
- В образователно-квалификационна степен професионален бакалавър има една нова специалност – Медицински оптик. Обучението е 3 години и ще се провежда в Медицинския колеж. С решение на Академичния съвет от 28.04.2021 г. правим постъпки за разкриване на специалността Медицинска рехабилитация и ерготерапия във Филиала ни в Хасково. В процес на акредитация са две нови професионални направления, в които до момента Тракийския университет не е имал право да обучава студенти – професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област 5. Технически науки. След получаването на положителна оценка е предвидено да започне обучение по специалност Компютърни системи и комуникации в двете образователно-квалификационни степени Бакалавър и Магистър във Факултета по техника и технологии – гр. Ямбол. Второто професионално направление, по което очакваме получаване на оценка е 4.6. Информатика и компютърни науки от област 4. Природни науки, математика, информатика. По това направление се предвижда, след получаването на положителна оценка, обучение по две специалности в Стопански факултет – Софтуерно инженерство и Информационни технологии.

- Кои са реформите в образователната среда, които предприе Тракийският университет?
- Заради пандемичната обстановка се наложи така да преструктурираме цялото си обучение, че то изцяло да премине в електронна среда, като използваме Тракийския електронен университет. Предвид важността на електронните форми на обучение, които ще навлизат все повече в обучението, подадохме документи за акредитиране на средата за дистанционно обучение в университета. Към настоящия момент процедурата за оценяване на създадената организация и среда за провеждане и поддържане на дистанционна форма на обучение в Тракийския университет е в ход. Успешно премина работната среща с назначената от НАОА експертна
група по процедурата. След получаването на положителна оценка, предстои да пристъпим към поетапно акредитиране на дистанционно обучение по отделни специалности.

Коментари към новината

Още новини от Образование