Новини от област Стара Загора и България

Вятърната електроцентрала „Свети Никола“ на AES с рекорден добив на зелена енергия

Вятърната електроцентрала  Свети Никола  на AES с рекорден добив на зелена енергия
Divident.€U Divident.€U

Вятърният парк генерира близо 45% повече зелена енергия през миналия месец спрямо същия месец на 2022 г.

През миналия месец септември вятърният парк на AES България осигури за българските потребители 29 777 МВтч. зелена електроенергия. Това е най-високото производство на вятърния парк за месец септември от влизането му в експлоатация през 2010 г. Генерираната от ВяЕЦ „Св. Никола“ електроенергия през миналия месец е с близо 45% повече в сравнение със същия месец на 2022 г.

Общо произведената електроенергия за деветмесечието на 2023 г. от най-големия вятърен парк у нас е 263 569 МВтч. 52-те вятърни турбини на ВяЕЦ „Св. Никола“ осигуриха електроенергия, достатъчна да задоволи потреблението на близо 100 000 средни български домакинства за 9 месеца.

Вятърният парк „Свети Никола“ е важна стъпка към целта на България за по-зелено енергийно бъдеще и значително увеличава капацитета на страната в производството от ВЕИ, казват от AES. Паркът е с обща мощност 156 МВт. и е разположен край Каварна.

ВяЕЦ „Св. Никола“ е в основата на създадената Интегрирана система за ранно предупреждение за защита на птиците. Тя е съобразена с европейските изисквания за опазване на дивите птици и е ключова за решението на Постоянния комитет на Бернската конвенция в края на 2022 г. да затвори случая „Калиакра“. С това решение от Страсбург признаха, че ветропарковете в региона са безопасни за биоразнообразието.

______________
За AES България

AES е най-големият инвеститор в енергийния сектор в България. Компанията е собственик и оператор на най-новата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ AES Гълъбово и е мажоритарен собственик и оператор на най-големия в страната ветроенергиен парк – „Свети Никола”, край Каварна.
За да научите повече, посетете www.aesbulgaria.com. Последвайте AES България във Facebook: @AESBG и Youtube: AES Bulgaria.

За AES
Корпорацията AES (NYSE:AES) е световна енергийна компания, която ускорява бъдещето на енергията и е включена в списъка Fortune 500. Заедно с многото наши заинтересовани страни ние подобряваме живота като доставяме по-зелени, по-интелигенти енергийни решения, от които светът се нуждае. Нашият разнообразен глобален екип е отдаден на постоянното новаторство и на високите оперативни резултати, докато си сътрудничи с нашите клиенти за техния стратегически енергиен преход и докато продължава да отговаря на техните енергийни нужди днес.
За повече информация, посетете www.aes.com .

St. Nikola wind farm marks a record-breaking September output

Last month, the wind farm generated roughly 45% more green power than the same month in 2022

St. Nikola wind farm marked a record-breaking September output. AES Bulgaria’s wind farm generated 29,777 MWh of renewable electricity for Bulgarian consumers last month. This is the wind farm’s highest output for September since the park was commissioned in 2010. Last month, the electricity generated by the St. Nikola wind farm was over 45% higher than in the same month in 2022.

The total electricity generated by the country’s largest wind farm in the first nine months of 2023 is 263,569 MWh. The fifty-two wind turbines in St. Nikola farm generated enough electricity to power nearly 100,000 average Bulgarian households for nine months.

The St. Nikola wind Farm is a crucial step toward Bulgaria’s objective of a greener energy future, significantly increasing the country’s RES generation potential. The wind park, located near Kavarna, has a total capacity of 156 MW. St. Nikola wind farm is at the core of the established Integrated Early Warning System for bird protection. It complies with the European wild bird conservation requirements and was crucial for the Bern Convention Standing Committee’s decision to close the Kaliakra case at the end of 2022. With this ruling, Strasbourg acknowledged that wind farms in the region are safe for biodiversity.

______________
About AES Bulgaria

AES is the largest investor in the energy sector in Bulgaria. The company owns and operates the newest and most advanced thermal power plant in Southeastern Europe--AES’ TPP in Galabovo, and is the major owner and operator of the largest wind farm in the country, “Saint Nikola,” near the town of Kavarna.
To learn more, visit www.aesbulgaria.com. Follow AES Bulgaria on Facebook here: @AESBG and Youtube: AES Bulgaria.

About AES
The AES Corporation (NYSE: AES) is a Fortune 500 global power company that accelerates the future of energy. Together with our many stakeholders, we are improving lives by providing greener, smarter energy solutions that the world needs. Our diverse global team is committed to permanent innovation and high operational results while collaborating with our customers in their strategic energy transition and continuing to meet their energy needs today.
To learn more, please visit www.aes.com.

 

Коментари към новината

Още новини от Икономика