Новини от област Стара Загора и България

Ловци от Сливенска и Бургаска област се обучават да опазват защитените от закона птици

3001 17/11/2022 10:56 Общество България
Ловци от Сливенска и Бургаска област се обучават да опазват защитените от закона птици
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

Настоящият ловен сезон ще бъде разнообразен за ловците от Сливенските и Бургаските ловни дружини с еднодневни обучения, провеждани от експерти на Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен. Тема на обученията са „Прилагане на практики за подобряване на състоянието на дивеча и защитените видове, включително Малкия креслив орел“.

В България малкия креслив орел гнезди в горски масиви от бук, дъб, смесени широколистни гори, по-рядко в иглолистни гори, крайречни гори в близост до открити тревни площи и край селскостопански земи, които птиците използват за ловуване. Наричат го още горски орел, защото е често срещана граблива птица в горите. По-голяма част от гнездовата популация е концентрирана в Югоизточна и Източна България и обхваща почти изцяло планините Сакар, Дервентски възвишения, Странджа, средното и долно течение на река Тунджа. В България орелът е защитен от закона вид и е включен в Червената книга в категорията „уязвим“. Той е най-многобройният орел, мигриращ през страната.

Обученията се организират в рамките на проект финансиран от ЕС, LIFE 18/NAT/BG/001051 “Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“. По време на обученията ще бъде обяснено на ловците значението за опазването на местообитанията на вида чрез адаптиране на нови горскостопански практики. Главната цел на експертите е да разяснят основните застрашаващи фактори за малкия креслив орел по време на гнездене и миграция. Усилията на горските институции, изпълняващи проектните дейности, целят още да бъдат подпомогнати по естествен начин от преките ползватели на горските богатства.

Особено важни са превантивното опазване на гнездата, предотвратяване на дейностите, застрашаващи местообитанията на орела, както и заплахите за мътенето и излюпването на малките. Други значими теми в обучението са осигуряване на ефективна защита на хранителните местообитания на вида и дребните животни, съставляващи хранителния му спектър, както и превенцията срещу пожарите - тема, която е винаги актуална. Активното гражданско участие в горските дейности е съществен елемент на прозрачно стопанисване и ползване на горските ресурси, чрез които се постига и опазване на биологичното разнообразие в горите.

Коментари към новината

Още новини от Общество