Новини от област Стара Загора и България

ОИЦ - Стара Загора представи финансовите програми от „Програмен период 2021 - 2027 г."

ОИЦ - Стара Загора представи финансовите програми от  Програмен период 2021 - 2027 г.
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

Споразумението за партньорство между Българлия и Европейската комисия е на стойност 11 млрд. евро

Тема: „Програмен период 2021-2027 г. и напредъка по договарянето на
финансовите програми“.

Експерти от Областния информационен център в Стара Загора представиха на работна среща с журналисти напредъка по договарянето на финансовите програми от „Програмен период 2021-2027 г.".

Екипът на ОИЦ Стара Загора представи информация за Споразумението за партньорство между България и Европейската комисия. Споразумението за партньорство е на стойност 11 млрд. евро и е националният стратегически документ, очертаващ приоритети за развитие на страната.

Бяха представени 10-те национални програми, които ще управляват средствата от европейските фондове през програмния период 2021 – 2027 г. Към настоящия момент са одобрени в окончателния си вариант програмите „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“, „Транспортна свързаност“, „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Околна среда“, „Техническа помощ“ и „Храни и основно материално подпомагане“.

Очаква се до края на годината да бъдат одобрени и Програмите „Морско дело и рибарство“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ и Програма „Развитие на регионите“.

По време на събитието беше представен и последния вариант на Приоритет 3 от Програмата за развитие на регионите, който се отнася до трансформацията на въглищните региони – Стара Загора, Перник и Кюстендил. Информацията е от последното заседание на Тематичната работна група за разработване на програмата от началото на ноември и представлява последния вариант на предложение за трансформация на въглищните региони, което страната ни е изпратила в Брюксел.

Мерките, свързани с икономическия преход, за област Стара Загора включват:

 Рекултивация на минните терени чрез нарочно създадено дружество „Конверсия на въглищни райони”, което да поеме рекултивацията на въглищни мини и да подготви инфраструктура за нови  промишлени дейности. Планира се предприятието да бъде създадено през 2023 г.;

 Създаване на мощности за производство и/или рециклиране на батерии като целта е да се привлекат един или повече големи инвеститори в тази област;

 Създаване на индустриални паркове за чисти технологии (с нулеви емисии) като за област Стара Загора се предлага те да бъдат с насоченост мехатроника, химикали, производство на електрическо оборудване, чисти технологии и съхранение на енергия;

 Инвестиции във фотоволтаични паркове със съоръжения за съхранение на енергия и/или за производство на зелен водород и свързваща инфраструктура като за Стара Загора схемата ще бъде отворена и към големи предприятия;

 Производство и разпределение на биометан , вкл. подкрепа за МСП, насочени към инсталации за биогаз;

 Подкрепа за производство на енергия от вятърни турбини отново с възможност за участие на големи предприятия.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.  

Контакти:
Гр. Стара Загора
бул. „Митрополит Методи Кусев“ №9
Тел. 042/603 526
e-mail: oic.stz@gmail.com
www. eufunds.bg
фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011375713089

Коментари към новината

Още новини от Общество