Новини от област Стара Загора и България

Мобилни пунктове ще събират опасни битови отпадъци в Стара Загора

Мобилни пунктове ще събират опасни битови отпадъци в Стара Загора
Divident.€U Divident.€U

За пета поредна година, Община Стара Загора и фирма „БалБок Инженеринг“ АД организират кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Те ще се приемат безвъзмездно.

На 7 ноември – от 10.00 до 16.00 часа, пунктът ще бъде разположен на паркинга на парк „Зелен клин“, а на 8 ноември, от 10.00 до 16.00 часа – на паркинга на парк „Артилерийски“. В мобилните пунктове могат да се предават л екарства с изтекъл срок на годност; живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак; лакове и бояджийски материали, разтворители; остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.; домакински препарати / битова химия; фотографски материали; киселини / основи; мастила; празни опаковки, обозначени със символите за опасност; препарати за растителна защита и борба с вредители. Опасните отпадъци можем да познаем по символите за опасност, които са изобразени на опаковките им.

Събирането им е част от реализация на ангажимента, който Общината има в изпълнение изискванията на Закон за управление на отпадъците, както и на политиката за насърчаване на устойчивото развитие.

Системата за разделно събиране на опасни битови отпадъци включва:

1. Организиране на мобилни събирателни пунктове за приемане за последващо третиране на опасни битови отпадъци два пъти годишно с продължителност най-малко от два дни през всеки период. Датите и мястото за разполагане на мобилните събирателни пунктове се определят в срок до 31 януари на съответната година.

2. Приемане на опасни отпадъци от домакинствата, генерирани на територията на общината извън организиран мобилен събирателен пункт по заявка от страна на Община Стара Загора.

3. Последващо транспортиране и третиране на приетите по време на работата на мобилните пунктове и по заявка опасни отпадъци от домакинствата.

4. Провеждане на информационни кампании, вкл. изготвяне и отпечатване на информационни материали.

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата и системите за оползотворяване на отпадъци.

Община Стара Загора призовава жителите и гостите на града да се включат в кампанията за предаване на опасни отпадъци от домакинствата.

Коментари към новината

Още новини от Общество