Новини от област Стара Загора и България

Милен Господинов: Тракийският университет е новатор в обществените поръчки с чуждестранни изпълнители

2729 15/09/2022 12:17 Икономика Бизнес
Милен Господинов
Милен Господинов: Тракийският университет е новатор в  обществените поръчки  с чуждестранни изпълнители
Divident.€U Divident.€U

Възлагателният процес за всяка публичноправна организация е от изключително значение за реализирането на предвидените цели и задачи на организацията, както и за задоволяване на нейните ежедневни нужди, както и на нейното позициониране спрямо останалите възложители. Тракийски университет Стара Загора като възложител има опит, както с местните икономически оператори, така и с чуждестранни контрагенти в централизираната автоматизирана информационна система /ЦАИС/ за обществени поръчки, което го откроява като новатор сред останалите публични възложители. Разговаряме с ръководителя на отдел „Обществени поръчки“ към Тракийски университет – Стара Загора – Милен Господинов, който ще ни разкаже накратко за предизвикателствата, пред които се изправя университета във възлагателния процес с чуждестранни икономически оператори.

 Господин Господинов, разбрахме, че организирате обществени поръчки с чуждестранни участници. Как става това и с кои държави имате сключени договори?
В Тракийски университет – Стара Загора сме организирали няколко обществени поръчки тип „договаряне без предварително обявление“ с участници от Федерална република Германия на българската платформа на АОП за Централизирана автоматизирана информационна система /ЦАИС/ за обществени поръчки. Някои поръчки реализирахме след провеждането на открити процедури, по които обособени позиции не са подадени оферти или офертите са се оказали неподходящи. Други поръчки пък бяха предвидени за научноизследователска и развойна дейност. Всичко това представляваше сериозно предизвикателство, както за нас като Възложител, така и за чуждестранните дружества. Имайки предвид че самата електронна платформа все още има недълга история на употреба и някои от функционалностите тепърва се разработват, доста трудно е напасването с изискванията на българския Закон за обществените поръчки и с различните правни уредби в различните държави.

Кое е най-трудно в процеса на организация по българския Закон за обществените поръчки?
Изключителна трудност създава снабдяването на чуждестранните участници с квалифицираните електронни подписи, които в България са лесно достъпни, но в Германия са доста по-скъпи и доста по-усложнена е системата за издаването им. Освен това не се ползват в такова широко обращение за юридически лица, както в България или поне не е необходимо за ежедневни нужди на управителите на дружествата, което обезмисля закупуването им предвид по-високата им цена. Друга пречка са множеството необходими документи за участие в обществена поръчка, особено при подготовката на актуалните документи преди подписване на договора. Например за Германия за едно свидетелство за съдимост се чака от порядъка на един месец и половина до два месеца, за да се издаде и процесът е доста усложнен. Първо се подава заявление до общината за издаването на свидетелство за съдимост, след което тази информация се предава до Министерството на правосъдието, след което лицето получава документа по пощата на личния си адрес. Също толкова сложно е снабдяването с нотариално заверен документ, защото уговарянето на среща с нотариуса изисква понякога 2-3 седмици предварително уговаряне на среща, поради което планирането на всяко действие е от изключително значение при организирането на цялостния процес.

Колко обществени поръчки успешно сте финализирали с подписването на договори с чуждестранни контрагенти?
В Тракийски университет – Стара Загора успешно сме финализирали три обществени поръчки с подписването на договори с изпълнител от Федерална република Германия за доставка на говеда от породата „Флекви/ Симентал“, които са известни с голямата си млечна производителност. Те дават по 30-40 литра мляко на ден. Имаме също и една реализирана доставка на породата „Галовей“, която се отглежда предимно за висококачествено телешко месо. Те са предназначени за нуждите на Академичния технологичен комплекс /бившето Учебно-опитно стопанство/ към университета, с цел научно-развойна дейност, както и за практическото обучение на студентите от специалностите във Ветеринарномедицинския факултет и Аграрния факултет.

Успешно е финализирана и друга обществена поръчка с водеща фирма от Федерална република Германия в областта на медицинската техника, по която има подписан договор и в момента се изпълнява самата доставка. Поръчката е за система за измерване на електричен импеданс на клетки върху субстрат в реално време. Изследването на електричния импеданс на клетки в реално време е неинвазивен метод, който преодолява повечето недостатъци на обичайните клетъчни анализи с изключително значение за съвременната медицина и последно поколение високотехнологично оборудване за осъществяване на научно-развойна дейност в университета.

По какъв начин сте улеснили участието на чуждестранни икономически оператори в български обществени поръчки?
На чуждестранните участници в обществените поръчки е осигурена възможност за подготовка на документите по обществената поръчка директно на английски, като всички образци и документи са предоставени за ползване в платформата ЦАИС на български и английски.

Освен с контрагенти от Германия, работили ли сте с контрагенти от други страни?
С механизмите на Закона за обществените поръчки по чл. 20, ал. 6 от ЗОП е сключен договор с контрагент от Съединените американски щати на 10.03.2022г за доставка на система за изследване на газова обмяна, като успешно са преодолени сериозните разлики в правната уредба на САЩ и България и доставката на оборудването вече е факт на територията на България.

Имаме и успешна доставка на специфицен софтуер от Нидерландия, но то е за по-малка стойност и беше под законоустановения праг в ЗОП за провеждането на обществена поръчка.

Колко човека работите по обработката на обществените поръчки?
Аз – като ръководител на отдела за обществени поръчки участвам като специалист по обществените поръчки и по обработка на информацията на английски и немски, където е необходимо. В отдела има също двама експерти по обществени поръчки и университета ползва правните услуги на юристи от старозагорска адвокатска кантора. И на първо място, разбира се, бих искал да откроя Ректора на учебното заведение – доц. д-р Добри Ярков, който с новаторското си мислене и иновативен дух ни вдъхновява да работим още по-усилено за реализирането на неговата програма. Освен това, той лично участваше в качеството си на експерт по генетика на животните в изготвянето на техническите спецификации по обществените поръчки, за което изказвам голямата си благодарност.

 

 

 

Коментари към новината

Още новини от Икономика