Новини от област Стара Загора и България

Община Казанлък започва прием на документи за настаняване в новите социални жилища

1909 08/09/2022 19:58 Общество България
Община Казанлък започва  прием на документи за настаняване в новите социални жилища
Divident.€U Divident.€U

Община Казанлък обявява прием на документи за настаняване на потребители в новоизградените социални жилища. 10-те жилища са разположени в ж.к.“Изток“ - ул. „Петьо Ганин“ № 2, № 5 и № 7, три еднакви двуетажни двуфамилни жилищни къщи и в ж.к.“Христо Ботев“ - ул. „Козлодуй“ № 10, където са построени две еднакви двуетажни двуфамилни жилищни къщи. Новоизградените жилища са напълно оборудвани за качествен начин на живот.

За социалните жилища могат да кандидатстват представители на следните целеви групи:

1. Родители с деца, които отговарят на условията по чл. 4, ал. 1 от Наредба № 12 За настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища, публикувана на сайта на Общински съвет – Казанлък тук: https://obs.kazanlak.bg/page-355.html.

2. Лица в риск от бедност и социално изключване, отговарящи на условията по чл. 4, ал. 1 от Наредба № 12, чийто среден доход на член от семейството за предходните 6 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерски съвет, за същия период от време.

Към описаните в чл.4, ал.1 от Нардба №12 условия за нуждаещи се от жилище граждани и техните семейства, кандидатстващите за настаняване в социални жилища трябва да отговарят и на следните изисквания:

1. Безработните пълнолетни лица да са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“, да са търсили активно работа през последните 12 месеца, считано от датата на подаване на заявлението за настаняване, (освен в случаите на удостоверена невъзможност) и да не са отказвали предлагана работа или включване в обучения за ограмотяване, придобиване на професионална квалификация или ключови компетенции по Закона за насърчаване на заетостта, както и по програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз и др. международни фондове. Това изискване не важи за родители, полагащи грижа за дете под 3 години, лица с увреждания 50% или над 50%, лица, полагащи грижа за тежко болен член на семейството, лица над 18 г., които се обучават в дневна форма на обучение, бременни жени след третия месец на бременността) през последните 12 месеца;

2. Да имат мотивация за обучение и образование, децата на семействата да посещават редовно образователна институция, детските и учебни заведения;

3. Към датата на подаване на заявлението не обитават общинско жилище и не са включени в картотеката за настаняване в общинско жилище.

Желаещите за настаняване в социалните жилища, които отговарят на горепосочените условия ще бъдат включени в дейности по проект BG05M9OP001-2.056-0020-C01 „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“, по който се предвижда: подобряване на жизнения стандарт, социално включване, нов избор на модел на живот и бит, приобщаване към общността, равнопоставеност по-отношение на другите, възможност за обучение, активно участие на пазара на труда, подобряване на здравния статус и нов старт в живота.

Пълният набор от условия и документите за кандидатстване могат да бъдат намерени на място на гише № 7 Център за информация и услуги на гражданите от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч. или да бъдат изтеглени от тук: https://www.kazanlak.bg/cat-711.html - на сайта на Община Казанлък: Дирекции и отдели / ОТДЕЛ „ИКОНОМИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ / Социални жилища

Приемът на попълнени документи ще се извършва отново в Център за информация и услуги на гражданите от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч. всеки делничен ден, но на гише № 2.

Строителството на новите социални жилища започна през февруари миналата година след премахване на старите постройки върху общинските терени и новите постройки бяха официално открити в началото на юни тази година. Новите фамилни къщи бяха изградени по проект № BG16RFOP001-1.024-0005-C02 „Изграждане на социални жилища“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Социалните жилища са жилища-общинска собственост, които са предвидени за настаняване на определена целева група, съгласно Глава трета „А“ Социални жилища от Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на Общински съвет – Казанлък.

Коментари към новината

Още новини от Общество