Новини от област Стара Загора и България

Обществено обсъждане за изменение на проект за изменение на ОУП на община Казанлък

1987 08/09/2022 20:36 Общество България
Обществено обсъждане за изменение на проект за изменение на ОУП на община Казанлък
Divident.€U Divident.€U

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ Община Казанлък съобщава на заинтересованата общественост, че на 16.09.2022г., петък, в Информационния център на ул.“Искра“ №4 от 17,00ч. ще се проведе обществено обсъждане на проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Казанлък.

Изменението обхваща следните имоти, за които съгласно решение № 641 от 31.03.2022г. на Общински съвет- Казанлък, е дадено разрешение за изменение на ОУП по искане на заинтересовани лица, както следва:

I. В урбанизираната територия на град Казанлък:

1. ПИ с идентификатор 35167.502.4002, представляващ УПИ III-8885, кв.43 по плана на гр. Казанлък, за промяна на режима на застрояване от /Оо/ за обществено обслужване/ в жилищно средноетажно застрояване /Жс/, собственост на „ГАЛАТЕРА“ ЕООД;

2. ПИ с идентификатор 35167.504.7798, УПИ VII-7798 в кв.327 по плана на гр. Казанлък за промяна на режима на застрояването от нискоетажно жилищно /Жм/ в Предимно производствена зона /Пп/, с цел изграждане на автокомплекс, собственост на Койчо Христов Бъчваров.

II. Извън урбанизираните територии:

В землището на град Казанлък:

1. ПИ с идентификатор 35167.60.14 в землището на гр. Казанлък, за промяна на земеделската земя от „нива“ в Смесена функционална зона /Смф/, с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа, собственост на „Раково инвест“ ЕООД- Светослав Златев Славов.

В землището на село Енина:

2. ПИ с идентификатор 27499.28.7 в землището на с. Енина, м-ст „Каделкова чешма“, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда, собственост на Красимир Димитров Крондев.

3. ПИ с идентификатор 27499.181.5 в землището на с. Енина, м-ст „Под Енина“, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда, собственост на Калчо Жеков Жеков.

4. ПИ с идентификатори 27499.181.4, 27499.181.55 и 27499.181.72 в землището на с. Енина, м-ст „Под Енина“, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради, собственост на Яни Костов Балездров.

5. ПИ с идентификатор 27499.172.25 в землището на с.Енина, м-ст „Оградата“ за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда, собственост на Симеон Радианов Дамянов.

6. ПИ с идентификатор 27499.126.50 в землището на с. Енина, м-ст „Саднята“ за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в предимно производствена зона /Пп1/ с цел изграждане на Автоработилница, собственост на Янко Вълчев Янков.

7. ПИ с идентификатор 27499.125.35 в землището на с. Енина, м-ст „Саднята“ за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в смесена многофункционална зона /Смф1/, с цел изграждане на склад за промишлени стоки, собственост на Севдалин Генков Чаушев.

8. ПИ с идентификатори 27499.172.613 и 27499.172.612 в землището на с. Енина, м-ст „Оградата“ за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/ с цел изграждане на жилищни сгради, собственост на Стефан Тончев Сейков и Недялка Тончева Сейкова.

В землището на гр. Крън:

9. ПИ с идентификатор 40292.101.90 в землището на гр.Крън, м-ст „Бончово кладенче“, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда, собственост на Пенка Панайотова Щерева.

10. ПИ с идентификатор 40292.109.1 в землището на гр.Крън, м-ст „Гърдова могила“ за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в смесена многофункционална зона /Смф1/, с цел изграждане на производствена и складова база, собственост на „Трейдифай“ ЕООД, представлявано от Илия Иванов Пенчев.

11. ПИ с идентификатор 40292.102.37, собственост на Ахмед Али Качан и ПИ с идентификатор 40292.102.15, собственост на Айдън Илязов Расимов в м-ст „Енинско“, и двата в землището на гр. Крън, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради.

 

В землището на град Шипка:

12. ПИ с идентификатор 83199.81.653 в землището на гр.Шипка, м-ст „Пазарска чешма“, за допустима промяна на режима на застрояване от /Оо 3/ зона за обществено обслужващи дейности, с височина до 4 м./ в /Оо 2/ зона за обществено обслужващи дейности, с височина до 10 м./, с цел изграждане на хотел, собственост на Ахмед Али Качан.

В землището на с. Долно Изворово:

13. ПИ с идентификатори 22633.42.8 и 22633.42.9 в землището на с. Долно Изворово, м-ст „Под село“, за допустима промяна на устройствената зона от Зона за алтернативно земеделие /За/ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради, собственост на Атие Юсменова Пазвантова.

В землището на с. Хаджидимитрово:

14. ПИ с идентификатор 77027.4.47 в землището на с. Хаджидимитрово, м-ст „Ак бунар“, за допустима промяна на земеделската земя от „овощна градина“ в зона за производствени и складови дейности /Смф1/, с цел изграждане на склад за промишлени стоки, собственост на Алил Гюрселов Чаушев.

15. ПИ с идентификатори 77027.37.6 и 77027.37.3 в землището на с. Хаджидимитрово, м-ст „Мерилика“ за допустима промяна на устройствената зона от Зона за алтернативно земеделие /За/ в зона за Производствени и складови дейности /Пп1/, с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа, собственост на Афизе Ахмед Качан- Дерменджи, Ерджан Акиф Дерменджи и Ялдъз Фазлиева Дерменджи.

16. ПИ с идентификатори 77027.6.54 в землището на с. Хаджидимитрово, м-ст „Ак бунар“, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в смесена многофункционална зона /Смф1/, с цел изграждане на работилница за ремонт на едрогабаритни транспортни и превозни средства, собственост на Таня Атанасова Петрова.

В землището на с. Шейново:

17. ПИ с идентификатори 83106.88.1, 83106.88.2 и 83106.88.12 в землището на с. Шейново, за допустима промяна на земеделските земи в терени за инженерно- техническа инфраструктура /T/ за изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия, собственост на „Аурора Соларис“ ООД, с управител Радослав Динев Динчев.

В землището на с. Голямо Дряново:

18. ПИ с идентификатор 15864.20.1 в землището на с. Голямо Дряново, м-ст „Под село“, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради, собственост на Радоил Дончев Рапалов и Стефан Дончев.

В землището на село Дунавци:

19. ПИ с идентификатор 24075.24.60 в землището на село Дунавци, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в предимно производствена зона /Пп1/, с цел изграждане на складова сграда и фотоволтаична централа, собственост на Назъм Садък Муса.

В землището на село Копринка:

20. ПИ с идентификатор 38563.152.2 в землището на с. Копринка, имот в горска територия, за допустима промяна на устройствената зона от Зона за озеленяване /Оз3/ в рекреационна устройствена зона /Ок2/, с цел за изграждане на жилищна/вилна сграда, собственост на Маргарита Денкова и Николай Христов Радев.

В землището на село Овощник:

21. ПИ с идентификатор 53179.53.13, в землището на с.Овощник, м-ст „Адалъка“, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/ с цел изграждане на жилищна сграда, собственост на Цветанка Иванка Песева.

В землището на село Розово:

22. ПИ с идентификатор 62983.55.6 в землището на с. Розово, м-ст „Черешака“, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда, собственост на Красимир Стефанов Велев.

23. ПИ с идентификатор 62983.59.1, м-ст „Сованлъка“ в землището на с. Розово, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда, собственост на Златка Костова Гуркова.

В землището на с. Средногорово:

24. ПИ с идентификатори 68446.254.36 и 68446.153.34 в землището на с. Средногорово, м-ст „Борка“, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в зона за курортни дейности /Ок1/ с цел изграждане на вилни сгради, собственост на Иван Димов Кантарски и Боян Асенов Филипов.

25. ПИ с идентификатор 08446.153.21 в землището на с. Средногорово, м-ст „Борка“ за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в зона за курортни дейности /Ок1/ с цел изграждане на вилна сграда, собственост на Михаил Тодоров Янушев.

26. ПИ с идентификатори в землището на с.Средногорово: ПИ 68446.141.1, ПИ 68446.141.2, ПИ 68446.141.5, ПИ 68446.141.6, ПИ 68446.141.40, ПИ 68446.169.31, ПИ 68446.169.34, ПИ 68446.130.82, ПИ 68446.79.30, земеделски територии за допустима промяна на устройствения режим в ОУП от земеделски територии със забрана за промяна на предназначението в Предимно производствена зона /Пп/, общинска собственост.

27. ПИ с идентификатори 40292.21.9, ПИ 40292.21.8 и ПИ 40292.23.4 в землището на гр. Крън, земеделски територии за допустима промяна на устройствения режим в ОУП от земеделски територии със забрана за промяна на предназначението в Предимно производствена зона /Пп/, общинска собственост.

 Материалите могат да се разгледат от заинтересованите лица от 15,00 ч. до 17,00 часа всеки работен ден в срок до 15.09.2022г., четвъртък, на гише № 2 в Центъра за информация и услуги на граждани на Община Казанлък.

 Предложения, становища или възражения могат да се подават на гише №2 в Центъра за информация и услуги на граждани или на е-mail mayor@kazanlak.bg

 

 

Коментари към новината

Още новини от Общество