Новини от област Стара Загора и България

Нова възможност

Над 16 млн. лева за 12 проекта получават общините в Старозагорска област

Над 16 млн. лева за 12 проекта получават  общините в Старозагорска област
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

Средствата са насочени към пътища и ВиК инфраструктура

Общински проекти за 16 148 406 лева в област Стара Загора са били предложени от междуведомствената работна група за одобрение, съобщава народният представител от „Продължаваме Промяната“ Радослав Рибарски. Финансиране получават общо 194 общини на територията на България на обща стойност 426 млн лева.

Проектите за общински пътища и ВиК инфраструктура за Старозагорска област са постъпили в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в Министерството на финансите и са приоритизирани от самите общини, допълва той.
Междуведомствената група е дала одобрението си на тези проекти и ги е предложила на Министерския съвет за финансиране. Това одобрение ще стане през следващата седмица на заседание на МС.

Народният представител допълва, че основен критерий за подбор са били наличието на пълна проектна готовност с разрешение за строеж и актуални КСС.
Отчетен е бил и социалният ефект от инвестициите и броя на населението на отделните общини.

Ето кои са 12-те проекта предложени за одобрение за област Стара Загора.
Община Стара Загора:
1.Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в кв. "Три чучура-юг", град Стара Загора 1 509 000 лева
2. Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на уличната мрежа в кв. "Казански", град Стара Загора 1 900 000 лева
Община Опан
Реконструкция и подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа по плана на с.Опан, община Опан, етап 2 - 1 132 885
Община Раднево
Реконструкция и рехабилитация на общински път SZR1156, от край (указатебна табела) с. Тихомирово до начало с. Свободен, дължина 3,405,28 - 3 646 841 лева
Община Братя Даскалови
"Реконструкция и ремонт на част от улица от ОТ 130 през ОТ 39, ОТ 138, ОТ 47, ОТ 46 до ОТ 42 в с.Горно Ново село" - 152 765 лева
Община Гурково
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Паничерево, община Гурково - втори етап - 490 947 лева
Община Гълъбово
Реконструкция и рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Помощник, община Гълъбово" - етап 3 лота - 11 бр. улици с обща дължина
2988м - 955 766 лева
Община Казанлък
1.Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на град Крън - Eтап I, Подетап III - 815 659
2. Канализация по ул. "Цанко Минков", гр. Казанлък, община Казанлък
Община Мъглиж
Реконструкция на уличен водопровод в с.Ягода, общ.Мъглиж - ІІІ етап включващ второстепенни клонове 2; 15; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30.А; 30.М; 31; 32.А; 32.М; 33; 34; 35; 38.А; 38.М; 39; 40; 41 - 3 500 000 лева
Община Павел Баня
Доизграждане и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Павел Баня - 1 872 606 лева
Община Чирпан
Ремонт и реконструкция на участък от път SZR1226 – село Винарово – село Могилово, община Чирпан“ - 1 180 252 лева

Коментари към новината

Още новини от Общество