Новини от област Стара Загора и България

ВиК-Стара Загора започва мащабна 5-годишна инвестиция, въвежда нови цени на водата

ВиК-Стара Загора започва мащабна 5-годишна инвестиция, въвежда нови цени на водата
Divident.€U Divident.€U

С решение на КЕВР от 1 юли кубически метър питейна вода в Стара Загора ще струва 4,12 лв.

Инвестиции на стойност 40,8 милиона лева, от които 33,3 милиона лева в публични ВиК системи и съоръжения предвижда Водоснабдяване и канализация ЕООД Стара Загора за следващите 5 години, като целта е да се постигне още по-високо ниво на качество на ВиК услугите и по-висока степен на удовлетвореност на потребителите.

Общият размер на инвестициите за предходния регулаторен период 2017-2021, които Дружеството е отчело пред КЕВР, е на стойност 19,7 милиона лева.

На заседание Комисията за енергийно и водно регулиране одобри Новият Бизнес план 2022-2026 на Дружеството и предложената комплексната цена /доставка на вода, отвеждане и пречистване/ за 2022г. в размер на 4,12 лв./м 3 . с ДДС.

За нормалната работа на Дружеството, в условията на непрестанно растящи цени на електроенергията, горива, строителни материали, външни услуги и минимална работна заплата, наложителна мярка е увеличението на цената на водата.

С решение на КЕВР, считано от 01.07.2022г., е утвърдена нова цена на водоснабдителните и канализационните услуги, както следва: доставка на вода – 2,774 лв., отвеждане на отпадъчни води – 0,211 лв., пречистване на отпадъчни води за битови и приравнени към тях потребители – 0,452 лв., като комплексна цена с ДДС става 4,12 лв./м3.

През следващите четири календарни години Дружеството планира да подмени 190 км довеждащи водопроводи, разпределителна и канализационна мрежа, като около 49% от общите инвестиции ще бъдат директно вложени в улични водопроводи. Инвестициите, които Дружеството ще извърши за своя сметка в различните общини са свързани с изпълнение на Договора с Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване и Канализация ЕООД Стара Загора.

До края на 2023 година ще се реализира и проект по ОП „Околна среда“ в общините Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево. Усилено се работи по реконструкцията на довеждащи водопроводи, вътрешни водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, което ще подобри услугата за доставяне и отвеждане на вода в отделни райони на областта, ще се намалят общите загуби на вода и ще се осигури надеждно и устойчиво водоснабдяване на потребителите.

Проектът включва и реконструкция на близо 20 км канализационна мрежа, изграждане на нови колектори и канализационни помпени станции, с оглед подобряване на качеството на услугата отвеждане на отпадъчни води, както и намаляване инфилтрацията в мрежата, подобрявайки ефективността на ПСОВ Стара Загора.

Така ще се подсигури нормална работа на канализационната система, като се отстранят участъците, които създават подприщване и респективно предпоставка за наводняване. Припомняме, че общата стойност на проекта възлиза на близо 121 млн. лв. Също така Водоснабдяване и канализация ЕООД Стара Загора ще вложи собствени средства за подобряване ефективността на важни оперативни процеси.

Предвижда се да бъдат надградени съществуващите SCADA (система за мониторинг и управление на водни потоци) и GIS (географска информационна система) системи, както и да се внедрят нови софтуерни решения, подпомагащи цялостната дейност по управление и експлоатация на системите.

В община Стара Загора и община Гурково през следващия регулаторен период ще се изградят инсталации за обеззаразяване на питейна вода, което ще запази  постигнатото добро качество на питейната вода, която отговаря на всички нормативни изисквания. Ще продължи да се инвестира и в постигането на необходимото качество на отпадъчните води.  За целта в град Чирпан беше изградена нова пречиствателна станция /ПСОВ/, с която се решават дългогодишни проблеми с отвеждането на отпадъчните води. Планирано е до 2026г. да се изгради пречиствателна станция и в
град Гълъбово, като по този начин тази услуга ще се предлага във всички населени места, където има отвеждане на отпадъчни води. Предвидени са мерки и по отношение на енергийната ефективност  - да се намали изразходваната ел. енергия за доставяне на вода.

Приоритетно значение за Дружеството е да осигури производство на ток за собствени нужди. В началото на 2021г. на ПСОВ Стара Загора беше въведена в експлоатация ФтЕЦ с мощност 500 kWp, което позволява с произведената ел. енергия да се покрива консумацията на пречиствателната станция в светлата част на деня.

В експлоатация са и съвременни инсталации, оборудвани с метан-танкове и посредством когенератори, за производство на електроенергия в две от пречиствателните станции за отпадни води – Стара Загора и Казанлък, с което се намаляват разходите за закупуване на електроенергия на свободния пазар. Така планираните дейности и инвестиции за подобряване качеството на ВиК услугите през периода 2022-2026 ще се реализират и заложените цели ще бъдат постигнати от ВиК ЕООД Стара Загора.

Коментари към новината

Още новини от Общество