Новини от област Стара Загора и България

На 22 май отбелязваме Международния ден на биоразнообразието

10052 20/05/2022 15:13 Общество България
На 22 май отбелязваме Международния ден на биоразнообразието
Divident.€U Divident.€U

Около 25% от растителните и животински видове в света са застрашени от изчезване

През 2000г., за да се повиши обществената осведоменост и осъзнаване, ООН обявява 22-ри май за Международен ден на биологичното разнообразие. Днес, около 25 % от всички животински и растителни видове в света са застрашени от изчезване. Самото човечество е част от биоразнообразието и нашето съществуване не би било възможно без него. Ръководството на ЮИДП ДП - гр. Сливен и днес се обединяват около призива за по-високи обществена ангажираност, отношение и отговорност във всички дейности, касаещи опазването на околната среда, за една по-здрава природа и един по-добър свят.

От 2020г. експерти на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Сливен работят по проект от програма LIFE „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“ – LIFE18NAT/BG/001051. Програмата LIFE на Европейския съюз е единствената програма на европейско ниво, посветена изцяло на опазването на природата и на действията срещу климатичните изменения. Тя служи за финансиране на действия за опазване на околната среда и климата. Положително въздействие през последните 10-на години имат успешно изпълнените проекти в горския сектор по програма LIFE на Европейския съюз. Те са ярък пример за успешно сътрудничество между държавната горска администрация, структурите, управляващи горските територии и неправителствените природозащитни организации. През тази година се навършват 30 години финансиране на инициативи по програма LIFE в България.

На този ден през 1992 г. в ООН е приета Конвенция за биологичното разнообразие. С нея се цели да се повиши ангажираността на държавите за устойчиво развитие на екосистемите. Конвенцията оценява биоразнообразието като много повече от съвкупност от растения, животни и микроорганизми и техните екосистеми. Този природен капитал осигурява жизнено необходимите дарове, които получаваме: регулиране на климата, водата и въздуха, плодородието на почвата, дава жизнеспособност на селското стопанство, рибарството и всички други производства. Освен това, протичат процеси в природата, чието неблагоприятно изменение рефлектира върху човешкото благополучие. Едни от основните причини са промените на естествените местообитания на видовете. Те настъпват поради интензивни селскостопански процеси, строителство, минно дело, експлоатация на океани, реки, езера и почви, както и на глобалното изменение на климата.

Политическите усилия в Европа имат за цел да изучават и контролират динамичната връзка между естествените екосистеми и социално-икономическите процеси. България се нарежда на едно от първите места в Европа със своето богато биоразнообразие. Общата площ на защитените територии в страната е около 5%. В това число се включват всички природни резервати, национални паркове, природни забележителности и защитени местности. Всяка от тези категории е с различен статут и режим на ползване.

Мерките, които се прилагат за опазване на биологичните видове в тези територии, са съществени за съхраняване на биоразнообразието. От жизнена важност е осъзнаването, че главно на човешките дейности се дължи изчезването или намаляването на екосистемите от 100 до 1000 пъти по-бързо от нормалното.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество