Новини от област Стара Загора и България

Обществени поръчки

Увеличават санкциите и контрола при ремонта на пътища

8770 10/04/2022 08:28 Строителство Пътища
Увеличават санкциите и контрола при ремонта на пътища
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

В процедурите за възлагане на обществените поръчки за поддържане на републиканската пътна мрежа, които Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви на 5 април т.г., се предвиждат се увеличават санкциите и контрола на качеството на изпълняваните текущи ремонти. Освен това се стимулира конкуренцията между пътните фирми, които могат да участват в откритите търгове при по-облекчени условия.

В проектите на новите контракти чрез завишаване на санкциите се дава възможност АПИ да следи, контролира и изисква качествено и срочно изпълнение на всяка дейност, включително на ремонтите в гаранционния период и на временната организация на движението при изпълнение на дейностите.

Предвидено е, ако изпълнителят не приведе въведената временна организация на движение в съответствие с изискванията на възложителя – АПИ, в определен срок, да му се налага неустойка от 10 000 лв. за всеки ден забавяне. Досега такава санкция за фирмите не беше заложена.

При зимното почистване на републиканските пътища също са завишени санкциите. Ако изпълнителят не започне снегопочистването в определените сроковете, ще дължи неустойка 5000 лв. за всеки час забавяне за всеки отделен случай. Досега санкцията беше 10 000 лв. на ден. Увеличена е неустойката за случаите, в които пътното платно не бъде почистено от инертните материали в срок до един месец от приключване на зимното поддържане на републиканските пътища. Изпълнителят ще дължи по 5 000 лв. неустойка на ден. Досега санкцията беше 10 000 лв. на месец.

При неизпълнение или забавяне при отстраняване на проявени в гаранционния срок дефекти, неустойката ще е 30% от стойността на извършените дейности.

В новите договори са увеличени гаранционните срокове за изпълнените ремонтни дейности. Гаранционният период за изкърпването на всички републикански пътища е две години, за машинното полагане на асфалт – три години. Гаранционният срок на изпълнените дейности е включен в срока на договорите за поддържането на пътищата. По този начин се осигурява възможност за определяне и задържане на част от гаранцията за обезпечаване на изпълнението по договора за периода на гаранционното поддържане.

С новите процедури е разширен кръгът на възможните участници в обществените поръчки и ще могат да кандидатстват фирми с опит в поддържането на пътища от общинската или уличната пътна мрежа.
Целта е да се стимулира конкуренцията между участниците и да се постигне най-добра цена. Досега в тези процедури са допускани единствено участници с опит в изпълнение на подобни дейности само на републиканските пътища. Изискването е през последните пет години да са осъществявали текущо поддържане на 150 км републиканската, общинската или уличната пътна мрежа републикански или общински пътища или улици и зимно поддържане на 150 км пътища от републикански или общински пътища или улици.

Прогнозната стойност на обявените обществени поръчки за текущо и зимно поддържане на републиканските пътища е определена в съответствие с чл. 21 от Закона за обществените поръчки и действителните потребности от планираните дейности от страна на възложителя – Агенция „Пътна инфраструктура“.
Индикативната стойност е определена и съобразно бюджета на АПИ за поддържане на 20 000 км републиканска пътна мрежа. За първи път Агенцията има реален бюджет, обезпечаващ ремонтни работи в много по-голям обем от досегашния.
При формирането на прогнозните стойности на обществените поръчки е отразено и поскъпването на основните строителни материали, заради пандемията и затрудненията в доставките. Цената на стоманата, която се влага в строителство, се е повишила с около три пъти спрямо 2020 г. Битумът е поскъпнал с около 80% за същия период, а цената на полимермодифицирания битум, който се използва за износващия асфалтов пласт, е поскъпнал почти двойно.
Цената на цимента е с около 50% по-висока за същия период. Взето е предвид и увеличението на минималната работна заплата на 710 лв. от 1 април 2022 г., както и поскъпването на горивата. Изрично е предвидено, че прогнозната стойност не може да се надвишава.

В документациите по обществените поръчки ясно и точно са формулирани дейностите по текущ ремонт, като са предвидени нови дейности – например почистване на пътните настилки, знаците и ограничителните системи. Заложено е изискване за косене на крайпътната растителност до постигане на необходимия светъл габарит за осигуряване на безопасно и безпрепятствено преминаване на шофьорите.

Срокът за изпълнение на договорите е 3 години, а не както преди - 4 или 5 години, с цел да се осигури едновременно възможност за качествено поддържане на пътната инфраструктура в съответствие с динамично променящите се цени на материали и услуги.

Коментари към новината

Още новини от Строителство