Новини от област Стара Загора и България

Кандидатстудентска кампания

Доц. Нели Грозева: Кандидатстудентските изпити в ТрУ стартират на 19 март

Доц. Нели Грозева
Доц. Нели Грозева: Кандидатстудентските изпити в ТрУ стартират на 19 март
Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА Автор: Сашка ПАНАЙОТОВА

В първия предварителен изпит в Тракийския университет ще участват над 500 кандидати

Доц. д.н. Нели Грозева е родена в гр.Чирпан. Средно образование завършва в СОУ „П.К. Яворов“, а висше – в Аграрния университет в Пловдив. Доктор на науките е по ботаника, докторант на БАН. В Тракийския университет, катедра „Биология и аквакултури“, секция „Ботаника“ работи от 23 години.

От началото на 2020 година доц. Нели Грозева е зам.-ректор по учебната дейност на Тракийски университет.

- Доц. Грозева, как стартира кандидатстудентската кампания в Тракийския университет тази година?
Кандидатстудентската кампания в Тракийски университет стартира на 1 март при засилен интерес. До момента има подадени заявления за участие в предварителните изпити от над 750 кандидат-студенти, като подаването на документите продължава и в момента.

- Какво трябва да знаят кандидат-студентите при подаване на документите си?
- Подаването на документите става онлайн с формуляр, изготвен по начин, осигуряващ лесен достъп и работа в платформа, която е достъпна на началната страница на ТрУ. Детайлна инструкция помага за следване на стъпките при онлайн регистрация, която може да се извърши в удобно за кандидатите време и място, което в днешното динамично ежедневие е улеснение за кандидатстващите. На разположение са предоставени телефонни номера, на които може да се получи съдействие при трудности или възникнали въпроси по време на регистрацията.

- Кога се посочват специалностите, за които се състезават кандидатите?
- От 1 юни кандидатите записват за кои специалности ще се състезават. Сега те избират вида на изпита и отбелязват датата, на която желаят да се явят на изпит.
Кандидат-студентите трябва да знаят, че за предварителните изпити могат да кандидатстват само онлайн. Препоръчвам да се запознаят детайлно с образуването на бала за кандидатстване в желаната от тях специалност, за да изберат правилните изпити. Позволявам си да препоръчам това, защото за някои от специалностите формирането на бала може да стане с оценка от различни кандидатстудентски изпити като при формирането му се избира по-високата.

- Известни ли са вече датите на изпитите?
- Предварителните изпити стартират на 19 март с изпит по биология. За него очакваме над 500 кандидати. Този изпит е основният вход към специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“, както и за всички медицински специалности в Медицински факултет, Медицински колеж, във филиала в Хасково. Оценката може да се използва и като балообразуваща за специалностите в Аграрен факултет.
Следващият предварителен изпит е на 26 март, по химия. Той е вход за специалност „Медицина“, а оценката може да се използва и за кандидатстване в още две специалности – „Екология и опазване на околната среда“ в Аграрен факултет и „Технология на храните“ във Факултета по техника и технологии в Ямбол.

През април предварителни изпити има на 2, 16 и 17 април. На 2 април и на 17 април ще се проведе тестът по биология, тестът по математика, тестът по географии, тестът по общотехническа подготовка и изпитът по обща езикова култура. Тестът по биология е вход за общо 17 специалности от Медицинския факултет, Медицинския колеж, филиала в Хасково и Аграрния факултет. Тестът по математика е вход за 18 специалности в т.ч. всички специалности в Стопанския факултет и Факултета по техника и технологии в Ямбол, специалностите Аграрно инженерство и Екология и опазване на околната среда в Аграрния факултет и специалност Педагогика на обучението по информационни технологии в Педагогическия факултет. Тестът по география е вход за икономическите специалности в Стопанския факултет. Тестът по Общотехническа подготовка е вход за всички специалности във Факултет техника и технологии – Ямбол и за специалност Аграрно инженерство в Аграрния факултет. Изпитът по обща езикова култура е вход за общо 30 специалности в Тракийския университет.
На 16 април за втори път провеждаме изпит по биология.

- За кои специалности кандидатите могат да използват оценката от матурата си?
- Тракийският университет е отворил широко вратите за прием с държавни зрелостни изпити/матури. Оценката от ДЗИ по Български език и литература е вход за всички специалности в Аграрния факултет, Педагогическия факултет, Факултет техника и технологии – Ямбол, Филиала в Хасково, както и за икономическите специалности в Стопанския факултет, специалностите медицинска сестра, лекарски асистент, акушерка, социални дейности в Медицинския факултет; специалностите медицински оптик, медицински козметик, ортопедичен техник в Медицинския колеж. Оценката от ДЗИ по биология е вход за специалност ветеринарна медицина във Ветеринарномедицинския факултет; специалностите рехабилитатор, помощник-фармацевт и медицински лаборант в Медицински колеж.

Оценката от ДЗИ по биология може да се ползва като вход и за част от специалностите, където оценката от ДЗИ по Български език и литература е вход като при формирането на бала се избира по-високата от двете оценки. За кандидатстване в разкритите от миналата година в Стопански факултет специалности информационни технологии и софтуерно инженерство може да се кандидатства с ДЗИ по математика. Оценките от матурите по математика, география, физика, химия, информатика, информационни технологии могат да бъдат използвани също като балообразуващи за някои от специалностите, за които и ДЗИ по български език и литература се ползва за формиране на бала. Единствено кандидатстването за специалност медицина не може да става само с оценки от матури, а задължително трябва да се положат изпити по биология и химия.

- Каква е равносметката на ТрУ за кандидатстудентска кампания 2021?
- Държавната поръчка за учебната 2021/2022 г. е запълнена на 100%. Приети са и студенти в платена форма на обучение в рамките на капацитета.

- За коя специалност имаше най-много кандидати?
- Най-много кандидати за едно място имаше за специалност медицина и специалност предучилищна и начална училищна педагогика, следвани от специалностите ветеринарна медицина, помощник-фармацевт, социални дейности.

- На какво се дължи засиленият интерес към педагогическите специалности?
- Най-вероятно се дължи на вътрешната мотивация на кандидатите, както и на това, че през последните години увеличението на заплатите на учителите е регулярно.

- Промени ли се успеваемостта на студентите при обучението в електронна среда през последните години?
- Успехът по отделните дисциплини в структурните звена на университета се запази, нямаме значително повишаване или понижение на средния успех от изпитите. Заповедта на ректора даде възможност на ръководствата на структурните звена, съобразно епидемиологичната обстановка, да организират хибридно учебния процес, което позволи голяма част от практическите занятия, както и част от изпитите да се проведат присъствено.

- Къде стои ТрУ в рейтинговата класация на висшите учебни заведения?
- По данни от Рейтинговата система на висшите училища в България за 2021 г., Тракийският университет е на водещи позиции в отделните професионални направления, като например в професионалните направления животновъдство и ветеринарна медицина е на първо място, а в професионалните направления хранителни технологии и растениевъдство е на второ място.

Коментари към новината

Още новини от Образование