Новини от област Стара Загора и България

Община Мъглиж приключи успешно проект за образователна интеграция на най-малките

11275 29/10/2021 13:49 Образование Обучение
Община Мъглиж приключи успешно проект за образователна интеграция на най-малките
Divident.€U Divident.€U

Община Мъглиж приключи дейностите по проект „Ръка за ръка в подкрепа на образователната интеграция на най-малките граждани на Мъглиж“, финансиран по НП „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“, Договор №НПОД-БС33.19-5-005/30.09.2020 г.
Проект „Ръка за ръка в подкрепа на образователната интеграция на най – малките граждани на Мъглиж“ се реализира в рамките на 12 месеца в ДГ „Камбанка“ гр. Мъглиж. Постигнати бяха стратегическите цели на проекта чрез:

- Обхващане и задържане в образователната система на децата от етническите малцинства и осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда за всички деца от всички етноси, посещаващи ДГ "Камбанка" в гр. Мъглиж, чрез осигуряване на специализиран превоз до детската градина.
- Разнообразяване на учебната дейност с децата от етническите групи, чрез въвеждането на иновативни форми на работа и дейности, които да са интересни и достъпни за всички.
Престоят на децата в детското заведение беше структурира по иновативен и интересен начин, чрез провеждане на ролеви игри и нагледни материали по иновативна методология включваща няколко ключови модула:

1. Умение за учене;
2. Учене чрез формите на изкуството;
3. Развиваща програма „Общуване“ – за преодоляване на словесните трудности чрез интерактивни игри с билингвистични нагледни материали;
4. Съпричастие;
5. Приятелство и умение за разрешаване на конфликти;
6. Развиваща програма „Четенето и писането лесно и интересно“ – подготовка за училище.

Чрез изпълнението на заложените дейности се постигна и Основната цел на проекта за подпомагане на образователната интеграция и недопускането на вторична сегрегация на етап предучилищно образование в община Мъглиж, чрез провеждане на серия от координирани дейности за осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда.

 

Коментари към новината

Още новини от Образование