Новини от област Стара Загора и България

За полугодието

Над 1300 души са повишили професионалната си квалификация в "Мини Марица-изток"

Над 1300 души са повишили професионалната си квалификация в Мини Марица-изток
Divident.€U Divident.€U

Обучението е свързано с развиване на знанията и уменията и придобиване на нови

През първото полугодие на 2021 година през различни форми на професионално обучение в „Мини Марица-изток” ЕАД са преминали 1326 работници и служители, т.е. 45% от планираното в Квалификационната програма на дружеството, поради извънредната епидемична обстановка в страната и провеждането на дистанционно и онлайн обучение.
Квалификационната дейност бе насочена към обучение на работници и служители, с цел по-ефективното им използване при производствена необходимост – пренасочване на друго работно място, съвместяване на длъжности, а също и при въвеждане на нова техника.

Обучените работници и служители през първото полугодие на 2021 г. са разпределени, както следва:
• клон рудник „Трояново-1“, с. Трояново 355 обучени;
• клон рудник „Трояново-север“, с. Ковачево 368 обучени;
• клон рудник „Трояново-3“, с. Медникарово 293 обучени;
• Управление 310 обучени;
За обучение в Центъра за професионално обучение се предлагат кандидати, които отговарят на определени изисквания, основно по отношение на притежаваното от тях образование. През  април 2021 год. в клон рудник „Трояново-3“, с. Медникарово приключи обучението на 23 служители, които след полагане на държавен квалификационен изпит придобиха свидетелство за професионална квалификация – Трета степен, по професията „Минен техник“, специалност „Добивни и строителни минни технологии“. В другите два клона се обучават 41 служители по професията „Машинен техник“, специалност „Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството“, които ще положат държавни квалификационни изпити в началото на 2022 година.
Повишаването на професионалната квалификация и преквалификация на работниците и служителите е един от основните приоритети на ръководството, отбелязват от дружеството.

Организирането на обучението за придобиване на професионална квалификация и правоспособност на работниците и служителите от „Мини Марица-изток” ЕАД се осъществява от Центъра за професионално обучение, който работи по квалификационна програма, одобрена от Министерството на енергетиката. Формите на обучение са придобиване степен на професионална квалификация, правоспособност, начална квалификация, допълнителна квалификация по втора професия, повишаване на квалификацията и актуализиране и разширяване на знанията.
Дейностите, свързани с повишаване на квалификацията на служителите, имат за цел да развият съществуващите знания и умения, а също така и да придобият нови. В тази връзка Квалификационната програма е отворена и се оптимизира периодично съобразно структурните, производствено-техническите и персоналните промени в дружеството

Коментари към новината

Още новини от Икономика