Новини от област Стара Загора и България

Областният управител Иван Чолаков: Не мога еднолично да прекратя концесията

Областният управител Иван Чолаков: Не мога еднолично да прекратя концесията
Алекс СОТИРОВА Алекс СОТИРОВА

На 28 юни областният управител на Стара Загора Иван Чолаков издаде заповед, с която разрешава изработването на специализиран ПУП за кариера за добив на подземни богатства в землищата на с. Братя Кунчеви и с. Оряховица, община Стара Загора, както и в землището на с. Едрево, община Николаево.

Припомняме, че заради протести на местното население преди няколко години не беше даден ход на разработването на въпросната кариера. Издадената преди около 2 седмици разрешителна заповед от Чолаков предизвика остри реакции от страна на много политически сили в Стара Загора, като БСП, ЗНС и кмета на Стара Загора Живко Тодоров, на местното население.

Областният управител Иван Чолаков днес разпространи личната си позиция по случая и обяснение за причините да издаде заповедта си, като припомня цялата история около разработването на кариерата от пловдивското дружество „Ас- СТОУН“ ООД.

Ето пълният текст на съобщението на Иван Чолаков без редакция:
„Със свое решение от септември 2015 г. Министерският съвет предоставя концесия за добив на подземни богатства от находища, разположени в землището на селата Едрево, община Николаево, Братя Кунчеви и Оряховица, община Стара Загора, на дружеството „АС-СТОУНС“ ООД, гр. Пловдив.

Физически лица обжалват решението, но по-късно оттеглят жалбата си и на 31 май 2017 г. Върховният административен съд прекратява делото. Това дава основание на фирмата-концесионер да продължи процедурата по концесията.

На 18 април 2018 г. между МС, представляван от министъра на енергетиката, и пловдивското дружество е сключен Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – варовици и доломити за срок от 25 години. Този договор е вписан в националния публичен Регистър на концесии за добив на подземни богатства. Съществува и Решение по ОВОС (оценка по въздействие върху околната среда), което е влязло в сила през 2014 г.

За да може фирмата да стартира реалния добив на подземни богатства, е необходимо изработването на Специализиран подробен устройствен план, с който се изменя предназначението на земята, върху която ще се извършва добивът. В момента тя е горска територия, частна държавна собственост.

Заявлението на „АС-СТОУНС“ ООД с искане за разрешаване за изработване на СПУП е постъпило в Областна администрация на 26 май 2021 г.

Предвид постъпилите сигнали с подписки, както и провелите се преди време протести на населението в селата, край които ще се осъществява добивът, на 16 юни аз, в качеството си на областен управител, изпратих писмо до Министерството на енергетиката с молба в Областна администрация да бъде предоставен концесионният договор за сведение или становището на Министерството относно добива на полезни изкопаеми в този район.

В отговора от Министерството се посочва, че в решенето на Министерски съвет и в Концесионния договор са предвидени условия за осъществяване на дейностите по концесията, а именно концесионерът да упражнява правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху предоставената концесионна площ след приключване на процедури за промяна на предназначението на земята и да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план. Разработването на находището може да се извършва поетапно, съгласно съгласувания от министъра на енергетиката цялостен работен проект за добив и първична обработка на подземни богатства от находището.

По закон разрешение за изработване на ПУП за изграждане на обекти разположени на територията на повече от една община, какъвто е случаят, се дава със заповед на областния управител, в едномесечен срок. Заповедта беше издадена, като беше спазен срокът. Фирмата е изрядна в своята документация, получила е всички необходими разрешения до този момент. Няма аргументи, с които да й бъде отказано изработването на плана.

Неиздаването на заповедта би представлявало мълчалив отказ от моя страна и съответно би дало основание на фирмата-концесионер веднага да образува дело срещу Областна администрация. Смятам, че това дело е предварително обречено за Областна администрация и би довело до сериозни разходи от страна на държавата.

През периода на изготвянето на Специализирания ПУП би следвало да се направи преценка относно неговото приемане. Ще се свика заседание на Областния експертен съвет по устройство на територията, където ще присъстват представители на заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и специализирани контролни органи, които заедно ще вземат решение относно това дали планът да бъде одобрен.

Проблемът ще бъде поставен отново и пред Министерството на енергетиката с цел търсене на възможност за преразглеждане основателността на концесията.

Разбирам притеснението на хората, живеещи в районите, които ще бъдат засегнати от добива. Но в същото време трябва да сме наясно, че законът трябва да се спазва.

Аз не мога с еднолично свое решение да прекратя концесията. Нямам правни основания да откажа да подпиша заповедта за разрешение за изработване на проект за СПУП“, заявява областният управител Иван Чолаков.

Коментари към новината

Още новини от Общество