Новини от област Стара Загора и България

В Стара Загора

Красимир Вълчев, водач на листата на ГЕРБ - СДС : Имаме най-добрата програма за модерно и качествено образование

Красимир Вълчев, водач на листата на ГЕРБ - СДС : Имаме най-добрата програма за модерно и качествено образование
Съдържание от ГЕРБ-СДС Съдържание от ГЕРБ-СДС

Образованието остава приоритет на ГЕРБ и през следващите години

„Образованието ще остане приоритет на ГЕРБ и през следващите години. Ангажираме се да затвърдим водената политика на увеличаваща се бюджетна подкрепа за сектора и да повишим разходите за образование до 5 на сто от БВП (за периода 2017 - 2021 г. бяха увеличени от 3,6 на 4,5% от БВП)“ – заяви водачът на листата с кандидати за народни представители от Коалиция ГЕРБ – СДС в Старозагорски избирателен район Красимир Вълчев. Инвестициите в образование, в т. ч. във висше, са с най-висока обществена възвръщаемост. Вярваме, че те формират в най-голяма степен качеството ни на живот и потенциала ни за развитие – добави още той.
Последните 5 години бяха извършени ключови реформи, политики и инвестиции във всички сегменти на системата на предучилищното, училищното и висшето образование. Те трябва да продължат и да получат устойчивост. Трябва да остане и най-важният акцент в тях – човешкият фактор. Учителите, преподавателите, директорите, медиаторите и всички други, свършиха много работа последните години – въведоха нови учебни програми, записаха допълнително над 50 000 деца в образователна система и положиха огромни усилия за ежедневната им посещаемост, преминаха за три дни към електронно обучение през март, 2020 г., успешно приключиха най-трудната учебна година, бяха двигател на промените и иновациите в системата. Това са само извънредните неща. Отделно са ежедневните усилия за обучение, подкрепа и възпитание и на всяко едно дете, ученик, студент.

„За да имаме добро образование и подготвени специалисти във всички сфери е необходимо да имаме мотивирани и подготвени учители и преподаватели и да привлечем повече ученици с по-добри образователни резултати да се включат в педагогическо образование и след това в педагогическа професия, респективно ако насърчим най-добрите студенти да станат преподаватели. Във време на разширяващи се възможности за реализация и увеличаваща се професионална динамика, склонността за включване в преподавателска и учителска професия намалява. Затова в сектора е необходима политика на заплащане, което надвишава средното за страната“ – обясни министърът на образованието и науката в правителството на Бойко Борисов.

ГЕРБ - СДС се ангажираме да:
1. Поддържаме средните учителски заплати на ниво над 125% от средните за страната и ежегодно да увеличаваме учителските заплати с темп, изпреварващ увеличението на средната заплата за страната.
2. Провеждаме политика за изпреварващ ръст на основните заплати на преподавателите в системата на висшето образование и да повишим средната заплата в сектора на ниво от над 140% от средната за страната.
При очаквания ръст на средната заплата са страната това означава съответно 2500 лева средна заплата за учителите и 2800 лева за преподавателите. Изпреварващият ръст на заплатите на учителите и преподавателите е необходим не само заради тях, а заради всички нас.

Ангажираме се още да:
1. Продължим да оптимизираме учебните програми с цел намаляване на фактологията и освобождаване на време за формиране на умения.
2. Увеличаваме частта в изпитните материали, насочена към измерване на функционална грамотност, свързване и анализиране на знания.
3. Насърчаваме образователните иновации на всички нива в системата. Освободим учителя от контрола на документа и подкрепим преподаването, насочено към мотивацията за учене.
4. Разширим програмата „Иновации в действие“ към всички училища. Създадем национална програма за насърчаване на внедряването на образователни иновации в детските градини.
5. Насърчим мрежовия подход като възможност за взаимно учене и подкрепа между образователните институции. Стартираме национална програма за подкрепа на изграждането и работата в мрежи.
6. Продължаваме на политиката за преструктуриране на приема и обвързването му с потребностите на обществото и икономиката. Преминаване към гъвкав класификатор на професиите. Разработване и прилагане на гъвкави модулни учебни планове и програми по професии.
7. Финансираме разширяването на кариерното ориентиране. Увеличаване на възнагражденията на кариерните консултанти до размера на педагогическите специалисти. Регламентиране на допълнителни възнаграждения на учители, обучени и осъществяващи кариерно консултиране в училищата.
8. Разширим програмата „Бизнесът преподава“. Включването на повече представители на бизнеса като преподаватели в училищата и висшите училища.
9. Увеличим подкрепата за дуалната форма на обучение.
10. Финансираме ученически практики. Насърчаване на партньорствата между бизнеса, висшите училища и училищата за провеждане на практики и стажове, споделяне на оборудване и обмен на ресурси.
11. Увеличим стимулите за учениците и училищата за обучение в професии с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда.
12. Поставим акцент върху възпитателната работа във всички политики. Реализираме програми за възпитание в родолюбие, доброта и толерантност.
13. Увеличим бюджета на националната програма за работа с родители и стартираме нови дейности за подкрепа на изграждането на училищни общности.
14. Повишим финансирането за логопедична помощ, ресурсната и психологическата подкрепа и увеличим броя на ресурсните учители, психолозите, педагогическите съветници и логопедите в училищата и детските градини. Регламентираме функционирането на национален център за психологическа подкрепа и национална мобилна група.
15. Увеличим двойно средствата за занимания по интереси в училищата. Финансираме занимания по интереси в детските градини. Включим родителите в провеждането на повече дейности по интереси.
16. Увеличим стимулите и подкрепата за децата и учениците с изявени таланти в областта на науката, спорта и културата.
17. Трикратно увеличим средствата за модернизиране на центровете за подкрепа на личностното развитие и центровете за специална образователна подкрепа. Обновим всички ученически планетариуми и обсерватории.
18. Изградим нови центрове за подкрепа на личностно развитие тип „младежки центрове“ във всички областни градове.
19. Удвоим средствата по Национална програма „Културните институции като образователна среда“. Разширим образователната среда на децата и учениците чрез нови програми и дейности, реализирани съвместно с научни организация, предприятия, държавни и общински институция, други образователни институции.
20. Инвестираме в специализирани кабинети за терапия и рехабилитация в училищата, детските градини и центровете за специална образователна подкрепа. Осигурим образователни ресурси за безплатно ползване на децата и учениците със сензорни увреждания.
21. Обновим училищните автобуси на средищните училища и предоставим автобуси за средищните детски градини и професионалните гимназии.
22. Подкрепим още повече организационно, финансово и институционално дейността на механизма за съвместна работа на институциите.
23. Продължим политиката за увеличаване на броя на образователните медиатори и социалните работници в училищата и детските градини. Регламентираме статута им и да увеличим възнагражденията им на 90 на сто от минималната заплата за длъжността „учител“.
24. Стартираме широкообхватни проекти и дейности за работа с родители с ниско образование за промяна на нагласите им към образованието на децата.
25. Увеличим средствата за училища и детски градини с уязвими групи и договорим регламент за предоставяне на допълнителни възнаграждения на работещите в тях.
26. Провеждаме политика за образователна десегрегация чрез финансови стимули.
27. Създадем нормативна база и институционална уредба за единна политика за ранно детско развитие.
28. Освободим от такси всички деца в предучилищна възраст.
29. Преодолеем недостига на места в предучилищна възраст, като финансираме израждането на 60 нови детски градини с яслени групи и дострояване на още 100.
30. Дадем силен фокус на предучилищната възраст в дейността на междуинституционалния Механизъм и да обхванем в системата минимум 95% от децата в задължителна предучилищна възраст (4 - 7 години).
31. Обновим дидактическите и учебните материали във всички детски градини.
32. Насърчим иновативните практики и регламентираме статут на иновативни детски градини.
33. Въведем електронни административни платформи (дневници) във всички детски градини.
34. Разширим обучението по компютърно моделиране, програмиране, дигитална медийна грамотност и киберсигурност в училищното и висшето образование.
35. Финансиране целево занимания по интереси в областта на дигиталната креативност от 1 - 12 клас.
36. Финансираме изграждането в училищата и висшите училища на центрове за дигитални създадели и на лаборатории по роботика, изкуствен интелект, виртуална и добавена реалност.
37. Увеличим приема в гимназиален етапи в държавните висши училища в профилите, и специалностите, свързани с информационните технологии.
38. Удвоим средствата и на обучените ученици, придобили професионална квалификация „Приложен програмист“ по Национална програма „Старт за ИТ кариера“.
39. Финансиране целево от държавния бюджет на обучението на 100 докторанти в областта на изкуствения интелект.
40. Създадем „библиотека“ (платформа) с отворени (безплатни) образователни уроци за всички класове, по всички учебни предмети и всички теми. За тази цел ще обучим учителите да създават електронни ресурси (уроци), ще им осигурим специализиран софтуер и инструменти за изработването им и ще им заплащаме за това.
41. Изготвим стандарт за балансирано използване на информационни технологии и електронни ресурси съобразено с възрастта и развитието на децата и учениците.
42. Апробираме и въведем технология за изпитване в електронна среда.
43. Надградим облачната среда със софтуерни решения за анализ и оценяване на образователните резултати и персонализирано насочване на електронни уроци. Превърнем профила на ученика в портфолио и електронна раница.
44. Изградим модерни СТЕМ центрове във всички училища, в т.ч. центрове за дигитални създатели, центрове по роботика и изкуствен интелект, центрове за изследвания и иновации, дигитални работилници и лаборатории.
45. Финансираме закупуване на 150 хиляди персонални електрони устройства в системата на училищното образование и осигурим персонален служебен компютър на всеки педагогически специалист.
46. Оборудваме всички класни стаи с възможности за предоставяне на фронтално електронно обучение.
47. Изградим 10 нови училища в най-големите градове и надстрояването на 50 училища в населените места с цел преминаване на към едносменен режим.
48. Обновим поне една спортна площадки във всички училища.
49. Построим нови физкултурни салони в 100 училища.
50. Изградим площадки за безопасност на движенето по пътищата в 500 училища и детски градини.
51. Създадем достъпна архитектурна среда във всички училища, в които такава не е изградена.
52. Изградим въздуховодни инсталации и закупим въздухопречистватели за класните и учителските стаи, кабинетите и физкултурните салони.
53. Реализираме програма за модерно обзавеждане и оборудване на класните стаи и кабинетите.
54. Увеличим размера и тежестта в разпределението на разходните стандарти за институции и за паралелка/група.
55. Повишим разходния стандарт (добавката) за гимназиален етап на обучение с цел обезпечаване на по-многочасовия учебен план и създаване на възможности за привличане и задържани на повече и по-добри преподаватели по профили и професии.
56. Въведем допълнителен компонент, базиран на резултатите (приноса за развитието на учениците, показатели за обхват и др.).

Във висшето образование се ангажираме да:

1. Да увеличим разходите за висше образование на 1 на сто от БВП. Да го изведем като стратегически и бюджетен и приоритет.
2. Държавата, общините и висшите училища съвместно да формулираме основните политики и инициативи за развитие на регионите и да поставим висшите училища в центъра на реализирането.
3. Регламентираме:
• мрежовия подход и съвместните програми между висшите училища;
• обучението по програми от повече от едно професионално направление;
• модел за споделено ползване на ресурси между висшите училища;
• създаването на обединения от висши училища (при запазване на самостоятелност на отделните ВУ), като устойчива форма на съвместна образователна и научна дейност и насърчим финансово създаването им.
4. Финансираме:
• периодичното обновяване на учебните програми;
• програма за квалификация на преподавателите за преподаване на дигитална креативност, работа с информационни технологии и изкуствен интелект и подготовка на преподаватели за системата на училищното образование;
• процесите на електронизация на висшите училища;
• създаването на отворени електронни образователни ресурси;
• изграждането на школа за развитие на изкуствен интелект;
• стимули за публикуване в индексирани и реферирани издания и патентоването на научни продукти;
• изграждането на 10 модерни студентски кампуса;
• обновяването на 25 студентски общежития;
• увеличаване на стипендиите на студентите и докторантите;
• процеса на оптимизация на вътрешните структури.
5. Завършим промените в акредитацията, насочени към: префокусиране на оценката на формално разписани процедури към оценяване на ефективността на политиките; облекчаване и електронизация на процедурите; обективност на критериите.

Платена публикация. Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

 

Коментари към новината

Още новини от Политика