Новини от област Стара Загора и България

Ректорът на Тракийския университет участва в Транспортната конферецията "Три морета"

Ректорът на Тракийския университет участва в Транспортната конферецията Три морета
Divident.€U Divident.€U

Държавите, които участват в инициативата „Три морета“, споделят редица общи цели – засилване на регионалната свързаност, особено по оста Север-Юг, в Централна и Източна Европа в областта на транспорта, енергетиката и цифровизацията, укрепване на икономическия растеж и сближаването.

Конференцията се организира в рамките на българското домакинство на инициативата и е под патронажа на президента Румен Радев.

Събитието събра водещи експерти от транспортния и инфраструктурен сектор, за да обсъдят значението на инициативата “Три морета“ и приноса на България за развитието й. Друга основна тема на дискусията бяха възможностите за подобряване на инвестиционната среда и благоприятен бизнес климат.

 

Тракийски университет – Стара Загора е част от инициативата, а ректорът доц. д-р Добри Ярков участва с презентация „Бъдещето на биоикономиката, основана на знанието и новите био индустрии“ , която включваше темите:

· Тенденции в потреблението на биомаса, изкопаеми горива, метали и минерали.

· Институции, потенциал за развитие, бизнес модели.

· Новите изисквания към традиционните сектори и дейности;

· Биоикономика, базирана на знанието (Knowledge Based Bio-Economy).

· Био-базираните сектори произвеждат и използват възобновяеми биологични ресурси и / или прилагат иновативни биологични процеси и принципи за предоставяне на биологично базирани продукти, процеси и услуги.

· Транспортът като фактор за развитие на биоикономиката.

 

От организаторите – Институт по транспортно строителство и инфраструктура:

 

Нашата визия е да развиваме науката, научноизследователската и научно приложната работа, чрез добри идеи, адекватни ресурси и дейности, които развиват академичния състав и позволяват младите да се обучават изпреварващо спрямо реалната икономическа среда. Повишаването качеството на обучение и преподаване за студенти и докторанти ще гарантира изграждането на устойчива и ефективна инфраструктура, в полза на хората.

Създаване на стабилна връзка администрация – наука – бизнес, в която науката има балансираща роля, роля на независим, категоричен и акуратен арбитър и консултант. Ние вярваме, че науката, предвид своя генезис и специфика има потенциала да води обществото към развитие, което гарантира устойчивост и просперитет, обещава бъдеще в професионалната кариера на млади архитекти, инженери , преподаватели - учени.

Една от основните цели на Форума е да подпомогне изработването на Стратегия за комплексно развитие на транспортната инфраструктура в България и нейните връзки със съседните държави. Сред задачите, които си поставя, е да:

- Подпомага процеса за подобряване и развитие на съществуващата транспортна инфраструктура в Република България и нейната адекватна връзка със съседни държави;

- Съдейства за редовен и достъпен поток и обмен на информация от и към заинтересованите организации, ангажирани с проблемите на транспортната инфраструктура;

- Съдейства на учебните институции за адаптиране на учебните програми и процеси към съвременните тенденции в транспортната инфраструктура;

- Представя становища с важни решения от форума, които да бъдат предоставяни на компетентните институции и обществото.

Факултетът по транспортно строителство е създаден през м. май 1987 г., поради необходимостта от подготовка на квалифицирани специалисти по транспортно строителство. Включва пет катедри, обучаващи студенти по специалностите на факултета и по важни общообразователни и инженерни дисциплини, а именно – катедра “Пътища и транспортни съоръжения”, катедра “Железници”, катедра “Геотехника”, катедра “Математика” и катедра “Обществени науки”.

Факултетът подготвя студенти-магистри с петгодишен срок на обучение в три специализации: “Пътно строителство”, “Железопътно строителство” и “Строителство на транспортни съоръжения”..

Тракийският университет предоставя висококачествено висше образование за професионална кариера в областта на хуманната и ветеринарна медицина, педагогиката, техниката и технологиите, селското стопанство, икономиката, екологията и опазването на околната среда, с цел професионално и личностно развитие на специалистите, необходими за икономическия и духовния просперитет на страната и региона.

Мисията определя образователната политика на Тракийски университет, насочена към потребностите на обществото в регионален и национален мащаб.

За нейното осъществяване Университетът се ръководи от стратегически насоки, спрямо които ориентира цялостната си дейност.

 

Коментари към новината

Още новини от Образование