Новини от област Стара Загора и България

Община Казанлък стартира социална услуга за деца с увреждания

818 20/03/2021 11:17 Общество България
Община Казанлък стартира социална услуга за деца с увреждания
Divident.€U Divident.€U

Община Казанлък получи одобрение по процедура на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 към Министерството на труда и социалната политика за безвъзмездна финансова помощ "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите" - Етап 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно - социални услуги за деца и семейства". Разкриването на новата услуга ще позволи обгрижването на деца с тежки множествени увреждания. 

Новата социална услуга ще може да обхване 30 места за дневна грижа и 60 консултативна за деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства. Центърът ще осигури целодневни и почасови услуги в специализирана среда, а именно: информиране и консултиране, дневна грижа, терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения, подкрепа за придобиване на трудови умения и други, според индивидуалните потребности на потребителите, подбор на персонал, осигуряване на консумативи, материали и необходими дълготрайни материални активи, ново специализирано превозно средство. 

Чрез новата услуга Община Казанлък допълва и надгражда започнатия процес на деинституционализация на грижата за деца, процес, обезпечен с подходяща инфраструктура, финансирана със средства по ОП "Региони в растеж" 2014-2020. Осъщественият напредък е част от провежданите от Кмета Галина Стоянова и нейния екип социални политики с фокус към всеки жител на община Казанлък да се чувства подкрепен и приобщен. 

Направената успешна стъпка е следващ етап на работата по отварянето на изградения Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък в един от корпусите на Дневна ясла №6 в град Казанлък. Проектът ще се реализира в рамките на асоциирано партньорство с ангажираните в процеса на деинституционализация институции - Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Държавна агенция за закрила на детето и Агенция за социално подпомагане. 

Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 065 млн. лева – от Европейския социален фонд 905 394 лева и 159 775 лева национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца от подписването на договора, което предстои в следващите 30 дни.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество