Новини от област Стара Загора и България

Земеделското министерство удължи срока за закупуване на гори от физически лица

Земеделското министерство удължи срока за закупуване на гори от физически лица
Divident.€U Divident.€U

Министерството на земеделието, храните и горите стартира кампания за закупуване на поземлени имоти от физически лица. Тя започна на 4-ти февруари, като срокът за подаване на документи е удължен до три месеца, т.е. до 7-ми май.

Целта на кампанията е към държавните горски територии да бъдат присъединени малки горски имоти, които не могат да бъдат стопанисвани в добро състояние от настоящите им собственици. Правилата са публикувани на страницата на Югоизточно държавно предприятие (ЮИДП).

Сред новите условия е намаляването на максимално допустимата площ на един имот, който може да бъде  предложен за изкупуване, от 50 дка на 30 дка. До процедурата ще бъдат допускани и имоти с площ под 1 дка. Заявления от собственици или упълномощени лица ще могат да се подават както в централното управления, така и по местонахождение на имотите в съответното горско стопанство, а също така чрез Български пощи или куриер.

Собствениците, които желаят да ги предложат за закупуване, подават заявление по образец – Приложение №1 до Държавното предприятие или до териториалното поделение, в чийто обхват на дейност се намира поземленият имот. Заявленията по образец, заедно с необходимите документи се подават от 04.02.2021г. до 07.05.2021г., включително в ЦУ на ЮИДП, гр. Сливен, ул. „Орешак” №15а, или до съответното държавно горско или ловно стопанство, в чийто обхват на дейност се намира поземленият имот.

Адресите на териториалните поделения на предприятието са достъпни в раздел „Структура” на официалния сайт на предприятието – uidp-sliven.com. Заявления могат да се депозират и по пощата или чрез куриер в срока за прием, което се удостоверява с датата на пощенското клеймо или с датата на предаването им на куриер. Всички заявления, подадени в определения краен срок, се регистрират в деловодния регистър на получателя. Документи, подадени след изтичане
на крайния срок – 07.05.2021г. не се приемат. Такива документи се връщат на подателя им, с изрично отбелязване в регистъра на заявленията.

Държавните предприятия не закупуват поземлени имоти в горски територии, които са били  предмет на договор за замяна между държавата и физически или юридически лица, или са придобити в резултат на покупко – продажба или замяна през предходните две години, считано от датата на публичното оповестяване на стартирането на процедурата. Заявлението по образец – Приложение №1 се намира в публикуваните Правила, на интернет страницата на
ЮИДП ДП, гр. Сливен на официалния сайт на предприятието: https://www.uidp-sliven.com/pages/wood-territory-2021

Коментари към новината

Още новини от Общество