Новини от област Стара Загора и България

Съгласно процедура, утвърдена от председателя на Държавна агенция за закрила на детето

Oбщина Казанлък обявява прием на кандидатури за членове на Съвета на децата

279 02/04/2024 15:33 Общество България
Oбщина Казанлък обявява прием на кандидатури за членове на Съвета на децата
Divident.€U Divident.€U

Oбщина Казанлък обявява прием на кандидатури за членове на Съвета на децата, съгласно процедура утвърдена от председателя на Държавна агенция за закрила на детето

Съветът на децата е консултативен орган към Председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. той работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи, като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

В срок до 24 май 2024 г. всяко дете на възраст между 13 и 16 години, отговарящо на определени условия, може да кандидатства за член на Националния детски консултативен орган – Съвет на децата, в една от четирите категории:

а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

г) индивидуални кандидатури.

Всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления!

Обърнете внимание, че ако дете кандидатства по направление А), Б) или В), е необходимо към формуляра за кандидатстване да бъде приложен протокол или друг документ, доказващ решение на организацията/структурата за номинацията.

При попълване на формуляра, след като детето посочи в кое направление кандидатства, има възможност да отбележи дали се самоопределя като дете от уязвима група*. С това отбелязване автоматично участва в класирането и за свободните квотни места.

*Под „уязвима група“ се разбира не само деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето, но и деца бежанци, деца останали в България, чиито родители са трудови емигранти, деца на родители в неравностойно положение и т.н.

Пакет документи, необходими за подаване:

Формуляр за кандидатстване
Мотивационно писмо

Кандидатите за членове на Съвета на децата подават своите кандидатури по един от следните начини:

* на гише № 2 „Деловодство“ в Център за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Казанлък на адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6,
* по пощата на посочения по-горе адрес
* по електронен път на адрес: mayor@kazanlak.bg

Полезни документи:

Процедура за избор на членове на Съвета на децата
Изясняване на значението на използвани понятия

Коментари към новината

Още новини от Общество